New Page 1

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98 in 15/03), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 24/00 in 31/00), 5. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2008) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 66/2007) je Občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 25. seji dne 11.02.2010 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ŠPORTA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2010

 

1.     člen

 

Letni program športa v Občini Dobrovnik za leto 2010 zagotavlja, da bo Občina Dobrovnik iz občinskega proračuna za leto 2010 izvajalcem športnih programov namenila 7.300,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.

2.     člen

Iz proračuna Občine Dobrovnik se za proračunsko leto 2010 zagotovijo sredstva za:

- dotacije društvom na področju športa

- sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo    skladno s pogoji javnega razpisa.

 

3.     člen

 

Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2010 sofinancira naslednja dejavnost:

 

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

 

1.     PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

-        Program Zlati sonček

-        Program Naučimo se plavati

-        Program Ciciban planinec

-        Športna dejavnost v organizaciji društev in drugih izvajalcev

2.     PROGRAM ŠPORTNE VZGOJE ŠOLOOBVEZNIH OTROK

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

-        Program Zlati sonček

-        Program Krpan

-        Program Naučimo se plavati

-        Drugi 80-urni programi

-        Šolska športna tekmovanja

-        Specifične športne panoge

 

3.     ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

-        80-urni programi

4.     ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

5.     ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

-        Interesna športna vzgoja mladine in sicer 80-urni programi

-        Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, pri katerem morajo izvajalci programa izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik

-        Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami in sicer 80-urni programi

6.     ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

 

II. ŠPORTNA REKREACIJA

 

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost iz občinskega proračuna sofinancira uporaba športnih objektov v občini in strokovni kader.

 

III. KAKOVOSTNI ŠPORT

 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka.

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

-        Individualne športne panoge

-        Kolektivna športne panoge

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

 

IV. VRHUNSKI ŠPORT

 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije.

Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.

Sofinancira se objekt in strokovni kader.

 

V. ŠPORT INVALIDOV

 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.

 

VI. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

 

Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov s plačano članarino.

 

VII. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

 

Sofinancirajo se športne prireditve, ki promovirajo občino ali imajo velik pomen za razvoj določene športne zvrsti v občini. Pri športni prireditvi se upošteva stalnost športne prireditve in število udeležencev.

4.     člen

 

Programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

5.     člen

 

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa Občine Dobrovnik za leto 2010 ter Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dobrovnik za leto 2010.

Številka: 030-1/2010-9

 Dobrovnik, dne 12.02.2010

                                                                                                                                 Župan – Polgármester:

                                                                                                                       Marjan Kardinar, univ.dipl. inž.agr.

 

 

Dobronak Község Községi Tanácsa a Sporttörvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 22/98 és 15/03 szám) 7. cikke, a Szlovén Köztársaság éves sportprogramja (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja 24/00 és 31/00) rendelkezései, Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben szabályzat (Dobronak Község Hivatalos Közlönye 2/2008) 5 cikke, valamint Dobronak Község Statútuma (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 66/2007 szám) 16. cikke alapján, 2010.02.12.-én a 25. ülésen elfogadta 

DOBRONAK KÖZSÉG

2010-ES ÉVI SPORTPROGRAMJÁT

 

1.     cikk

 

Dobronak Község 2010-es évi sportprogramja biztosítja, hogy Dobronak Község a 2010-es évi községi költségvetésből 7.300,00 EUR támogatást biztosít a sportprogramok kivitelezőinek a közpénzekből támogatott sportprogramok megvalósításához.

  2.     cikk

Dobronak Község költségvetése, a 2010-es költségvetési évben, az alábbiakra biztosít támogatást:

- a sport terén tevékenykedő egyesületek működése

- a sporttevékenységek hordozói és kivitelezői által, a nyilvános kiírásra szabályosan bejelentett sportprogramok.

 

    3.     cikk

 

A sportprogramok kivitelezői, Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben 2010-es szabályzat értelmében az alábbi tevékenységek részesülhetnek támogatásban:

 

I. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS EGYETEMI SPORT

 

1.     ISKOLÁKOR ELŐTTI GYEREKEK SPORTNEVELÉSI PROGRAMJAI

A szabályzat értelmében az alábbiak támogathatók:

-        Aranynapocska program

-        Tanuljunk úszni program

-        Hegymászó ovis program

-        egyesületek és más kivitelezők által szervezett sporttevékenységek

2.     ISKOLAKÖTELES GYEREKEK SPORTNEVELÉSI PROGRAMJAI

A szabályzat értelmében az alábbiak támogathatók:

-        Aranynapocska program

-        Krpan Program

-        Tanuljunk úszni program

-        egyéb 80 órás programok

-        iskolai sportvetélkedők

-        specifikus sportágak

3.     SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYEREKEK SPORTNEVELÉSE

A szabályzat értelmében az alábbiak támogathatók:

-        80 órás programok

4.     A MINŐSÉGI ÉS ÉLSPORT IRÁNYÚ GYEREKEK SPORTNEVELÉSE

A program kivitelezőinek teljesíteniük kell Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben szabályzat feltételeit, mércéit és normatíváit.

5.     IFJÚSÁGI SPORTNEVELÉS

A szabályzat értelmében az alábbiak támogathatók:

-        fiatalok sportnevelése éspedig 80 órás programok

-       fiatalok minőségi- és élsport irányú sportnevelése teljesítve Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben szabályzat feltételeit, mércéit és normatíváit.

-        a speciális igényű fiatalok sportnevelés, éspedig a 80 órás programok

6.     EGYETEMISTÁK SPORTTEVÉKENYSÉGE

A program kivitelezőinek teljesíteniük kell Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben szabályzat feltételeit, mércéit és normatíváit.

 

II. REKREÁCIÓS SPORT

 

A program kivitelezőinek teljesíteniük kell Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben szabályzat feltételeit, mércéit és normatíváit.

Az effajta sporttevékenységi részvételt rendszerint a polgárok egyedül fizetik, viszont mivel közérdeknek számít, hogy minél több polgár vegyen részt aktívan a sporttevékenységekben, a községi költségvetésből támogatásban részesülhet a sportlétesítmények használata és a szakkáder.

 

III. MINŐSÉGI SPORT

 

Minőségi sportnak minősülnek azok a csoportos és egyéni előkészületek és sportvetélkedők, amelyek esetében nincs objektív szakmai, szervezési és anyagi lehetőség az élsport-programokhoz való csatlakozáshoz, nem számítanak sport-rekreációs tevékenységnek, ugyanakkor fontos sportfejlesztési tényezőnek minősülnek.

Az ágazati szövetség keretén belül szervezett, a hivatalos versenyrendszer szerinti vetélkedők során országos bajnoki cím nyerhető el.

A szabályzat értelmében:

- egyéni sportágak és

- kollektív sportágak támogathatók.

A program kivitelezőinek teljesíteniük kell Az éves sportprogramok értékeléséről Dobronak Községben szabályzat feltételeit, mércéit és normatíváit.

 

IV. ÉLSPORT

 

A SZOB-SSzSz rendelkezései és mércéi szerint, az élsporthoz a nemzetközi, világrangú és perspektivikus ranggal bíró sportolók előkészületei és versenyei tartoznak.

Az élsport program keretén belül azok a kivitelezők részesülhetnek támogatásban, amelyek soraiban az Olimpiai játékok rendes programjában lévő sportágakban szereplő, nemzetközi, világrangú, illetve perspektivikus státusú sportolók vannak.

A létesítmény és a szakkáder részesülhet támogatásban.

 

V. ROKKANT-SPORT

 

A rokkant-sport tevékenységek elsősorban a sporttal önkéntesen foglalkozó rokkantak mozgásképességének, és egészségének javítását, vitalitását, társadalmi felzárkóztatását, szórakoztatását és vetélkedését szolgálják.

Az edzéshez szükséges létesítmény és a szakkáder támogatható.

 

VI. SPORTEGYESÜLETEK MŰKÖDÉSE

 

A sportegyesületek működése támogatható. Az egyesületi támogatás mértékének meghatározása a tagdíjat befizető tagok száma alapján történik.

 

VII. SPORT- ÉS REKREÁCIÓS SPORTRENDEZVÉNYEK, SPORT-PROMÓCIÓ

 

Olyan sportrendezvények kapnak támogatást, amelyek hozzájárulnak a község promóciójához, illetve jelentősen ösztönzik az adott sportág fejlődését a községben. A sportrendezvények esetében mérlegelésre kerül a rendezvény rendszeressége és a résztvevők száma.

4.     cikk

 

A programok, az egyes programok sajátosságainak szem előtt tartásával, a mércék és kritériumok alapján kerülnek elbírálásra. A pontérték kiszámítása a rendelkezésre álló költségvetési keretek és az értékelt programok összpontszáma alapján történik.

 

   5.   cikk

Dobronak Község elfogadott 2010-es évi sportprogramja és Dobronak Község éves sportprogramja értékelési szabályzata alapján közzétételre kerül a Dobronak Község sportprogramjainak támogatásával kapcsolatos, 2010-es évi pályázat.

 

Szám: 030-1/2010-9

Dobronak, 2010.02.12.

                                                                                                                            Župan – Polgármester:

                                                                                                                Marjan Kardinar egy. okl. agrármérnök