New Page 1

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.  11/11- UPB4, s spremembami in dopolnitvami) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. redni seji, dne 14. aprila 2016, sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU

ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.

 

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Lovrenc na Pohorju so bili v letu 2015 realizirani v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.778.813,41

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

2.825.207,41

70

DAVČNI PRIHODKI

1.877.948,60

700

Davki na dohodek in dobiček

1.742.877,00

703

Davki na premoženje

84.807,81

704

Domači davki na blago in storitve

50.054,54

706

Drugi davki

209,25

71

NEDAVČNI PRIHODKI

947.258,81

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

598.781,51

711

Takse in pristojbine

2.307,52

712

Globe in druge denarne kazni

726,64

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

171.927,71

714

Drugi nedavčni prihodki

173.515,43

72

KAPITALSKI PRIHODKI

3.306,72

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

3.306,72

73

PREJETE DONACIJE

3.054,50

730

Prejete donacije iz domačih virov

3.054,50

74

TRANSFERNI PRIHODKI

947.244,78

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

561.576,51

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

385.668,27

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.224.030,97

40

TEKOČI ODHODKI

1.164.256,73

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

371.294,62

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

54.921,63

402

Izdatki za blago in storitve

541.339,37

403

Plačila domačih obresti

13.219,75

409

Rezerve

183.481,36

41

TEKOČI TRANSFERI

1.233.691,04

410

Subvencije

59.547,80

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

839.273,06

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

93.788,74

413

Drugi tekoči domači transferi

241.081,44

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

755.999,12

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

755.999,12

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

70.084,08

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

8.935,66

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

61.148,42

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

554.782,44

 

B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

 

 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500

Domače zadolževanje

0,00

 

 

 

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

179.118,00

55

ODPLAČILA DOLGA

179.118,00

550

Odplačila domačega dolga

179.118,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

375.664,44

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-179.118,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-554.782,44

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

54.736,83

 

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 z obrazložitvami, se objavi na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: http://www.lovrenc.si.

 

Številka: 4103-0001/2016

Datum: 14. 4. 2016

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan