New Page 2

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 31. redni seji dne 15. 10. 2018 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo poljske poti:

Katastrska občina

Parc. št.

Oznaka poti oziroma ceste

1544-Griblje

5220

poljska pot

1544-Griblje

5244

poljska pot

1544-Griblje

5252

poljska pot

1544-Griblje

5255

poljska pot

1544-Griblje

5280

poljska pot

1544-Griblje

5316

poljska pot

1544-Griblje

5359

poljska pot

1544-Griblje

5375

poljska pot

1544-Griblje

5394

poljska pot

1544-Griblje

5426

poljska pot

1544-Griblje

5213

poljska pot

1544-Griblje

5260

poljska pot

1544-Griblje

5300

poljska pot

1544-Griblje

5318

poljska pot

1544-Griblje

5320

poljska pot

1544-Griblje

5321

poljska pot

1544-Griblje

5322

poljska pot

1544-Griblje

5335

poljska pot

1544-Griblje

5340

poljska pot

1544-Griblje

5345

poljska pot

1544-Griblje

5352

poljska pot

1544-Griblje

5360

poljska pot

1544-Griblje

5380

poljska pot

1544-Griblje

5387

poljska pot

1544-Griblje

5390

poljska pot

1544-Griblje

5400

poljska pot

1544-Griblje

5404

poljska pot

1544-Griblje

5405

poljska pot

1544-Griblje

5406

poljska pot

1544-Griblje

5407

poljska pot

1544-Griblje

5416

poljska pot

1544-Griblje

5418

poljska pot

1544-Griblje

5425

poljska pot

1544-Griblje

5428

poljska pot

1544-Griblje

5429

poljska pot

2676-Cerkvišče

2840

poljska pot

2676-Cerkvišče

2842

poljska pot

2676-Cerkvišče

2850

poljska pot

2676-Cerkvišče

2866

poljska pot

2676-Cerkvišče

2878

poljska pot

2676-Cerkvišče

2885

poljska pot

2676-Cerkvišče

2896

poljska pot

2676-Cerkvišče

2900

poljska pot

2676-Cerkvišče

2903

poljska pot

2676-Cerkvišče

2910

poljska pot

2676-Cerkvišče

2920

poljska pot

2676-Cerkvišče

2921

poljska pot

2676-Cerkvišče

2925

poljska pot

2676-Cerkvišče

2926

poljska pot

2. Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-303/2018-4

Črnomelj, dne 15. oktobra 2018

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.