New Page 2

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 - UPB, 25/08, 98/09 - Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, 36/10, 62/10 - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 94/10 - Zakon o interventnih ukrepih in 40/12 - Zakon za uravnoteženje javnih financ(ZUJF)), Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, ZUJF 40/12 ), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 – UPB, 84/06, 67/09 in 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 2. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel

 

SKLEP

O OBLIKOVANJU CEN PROGRAMOV VRTCA BLED IN O PRAVILIH O ODSOTNOSTI TER OBRAČUNAVANJU CEN PROGRAMOV V ČASU OTROKOVE ODSOTNOSTI V VRTCU

 

 

1.  člen

Javni zavod Vrtec Bled oblikuje cene programov na podlagi:

·      Zakona o vrtcih,

·      Zakona o zavodih,

·      Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

·      Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Elementi cen programov so stroški živil za otroke, stroški materiala in storitev ter stroški dela zaposlenih po potrjenem normativu.

Soglasje k cenam programov daje župan.

 

2.  člen

Že določeno plačilo staršev za programe v vrtcih se zniža, kadar je otrok opravičeno odsoten.

Otrok je opravičeno odsoten, kadar starši njegovo odsotnost javijo najkasneje prvi dan odsotnosti do 8. ure zjutraj.

 

3.  člen

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije Občina Bled.

Odšteva se le sorazmerni del stroška prehrane glede na plačilni razred, ki je določen na podlagi odločbe.

 

4.  člen

Starši otrok, za katere je Občina Bled po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko:

·      uveljavijo dodatno olajšavo za predhodno najavljeno odsotnost otroka neprekinjeno nad 20 delovnih dni v mesecih julij in avgust, če bo otrok ponovno obiskoval vrtec v naslednjem šolskem letu. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil;

·      uveljavijo dodatno olajšavo zaradi odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov neprekinjeno nad 20 delovnih dni s predložitvijo zdravniškega potrdila. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil.

Dodatna znižanja plačil staršev veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. Starši za otroke, ki se delno ali v celoti financirajo iz državnega proračuna (za drugega in ostale otroke vključene v vrtec), dodatnih olajšav ne morejo uveljavljati.

Določila tega člena veljajo za plačila staršev, za katere je Občina Bled po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

Do dodatnih olajšav niso upravičeni otroci, ki obiskujejo vrtce izven blejske občine, razen v primeru, ko so bili s strani Vrtca Bled zavrnjeni zaradi zasedenosti mest.

 

5.  člen

Staršem, ki zamudijo prevzem otroka iz vrtca več kot petnajst minut, vrtec zaračuna  dodatno k mesečnemu plačilu še stroške ene ure ali več ur dela preko polnega delovnega časa vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, ki je bilo opravljeno pri varovanju otroka.

 

6.  člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se s 1. 1. 2015.

Z  dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu, ki ga je Občinski svet Občine Bled sprejel na svoji 14. seji dne 16. 12. 2008.

 

Številka: 034-6/2014-11                                                                                 

Datum: 27.11.2014

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan