New Page 3

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 Ur.l.RS 100/2005, 25/2008) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007, 5/2008) je občinski svet občine Cirkulane dne 8.10.2009 na 24. redni seji sprejel naslednji:

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA VVZ CIRKULANE IN SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST

 

1. člen

Cene programov vrtca VVZ Cirkulane znašajo od 1.10.2009 do 31.11.2009:

 

-          za program od 1-2 leta:     514,49 EUR

-          za program od 2-3 leta:     357,00 EUR

-          za program od 3-4 leta:     357,00 EUR

-          za program od 4-6 leta:     320,19 EUR

-          za program gibalno oviranega otroka:  1.403,50 EUR.

 

2. člen

Cene programov vrtca VVZ Cirkulane znašajo od 1.12.2009 dalje mesečno:

-          za program od 1-2 leta:     453,43 EUR

-          za program od 2-3 leta:     357,00 EUR

-          za program od 3-4 leta:     357,00 EUR

-          za program od 4-6 leta:     300,76 EUR

-          za program gibalno oviranega otroka:  1.403,50 EUR.

 

3. člen

Občinski svet občine Cirkulane podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Cirkulane, in sicer za 4 vzgojiteljice, 4 pomočnice vzgojiteljic in 1 spremljevalko gibalno oviranega otroka ter za tehnično osebje v skladu z normativi: 1,713 kuharice, 1,000 čistilka, 0,221 hišnika in 0,533 administrativno računovodski delavec.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 10. 2009 dalje. S tem sklepom se razveljavi sklep občinskega sveta občine Cirkulane št. 007-68/2008 z dne 27.10.2008.

 

Št.: 007-59/2009

Datum: 8.10.2009

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec