New Page 3

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 ter 127/06) in 40. ter 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5 ter 118/06 ZUOPP-a), je Občinski svet Občine Destrnik na 6. redni seji 21. 9. 2007 sprejel

Odlok

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

1. člen

V 13. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (Uradni list RS, št. 44/06) se 2. in 3. odstavek črtata ter se nadomestita z novim besedilom:

»Svet šole sestavljajo:

– 3 predstavniki ustanoviteljic,

– 3 predstavniki delavcev zavoda in

– 3 predstavniki staršev.«

2. člen

Prehodne in končne določbe V 34. členu odloka se v prvem odstavku črta drugi stavek in se nadomesti z novim besedilom:

»Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata. V skladu s tem odlokom se svet zavoda konstituira po preteku mandata dosedanjemu svetu.«

3. člen

Ta odlok se objavi v občinskih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Šifra: 032-32/2007-6R-7/9

Destrnik, 21. 9. 2007

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el.