New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja, na svoji 7. dopisni seji dne 14.5.2020 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI MISLINJA

 

1. člen

S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o priznanjih na področju Športa v Občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) v nadaljevanju: pravilnik.

 

2. člen

V prvem odstavku 7. člena se črta besedilo »ki so člani društev v Občini Mislinja«.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od sprejema na občinskem svetu.

 

Številka: 671-2/2013

Datum: 15.5.2020

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan