New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2010) in 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 ZORed) je Občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji dne 27. 06. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ŽETALE V LETU 2015

 

1.

Občinski svet Občine Žetale ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Žetale za leto 2015.

 

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Žetale in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0009/2014-4

Datum: 28.6.2016

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan