New Page 1

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Na nepremičnini parc. št. 20/10 k.o. 1563-Vinica se ukine status javnega dobra.

 

II. 

 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-403/2017

Črnomelj, dne 20. decembra 2017

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.