New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 ZJF-UPB4)  in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 05/2012, 27/2016 in 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja na 28. seji, dne 02.06.2022 sprejel

 

ODLOK

O 1. SPREMEMBI PRORAČUNA

OBČINE MISLINJA ZA LETO 2022

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mislinja za  leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2021) se prvi  odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi :

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

              A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

              Skupina/Podskupina kontov                                                     Rebalans 1 Proračuna leta 2022

                                                                                                                                v evrih

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74)

6.923.515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.613.343

70

DAVČNI PRIHODKI 

3.712.077

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.377.523

 

703 

Davki na premoženje

 

188.198

 

704

Domači davki na blago in storitve

146.256

 

706

Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

901.266

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

650.993

 

711

Takse in pristojbine

3.013

 

712

Globe in druge denarne kazni

6.300

 

713

Prihodki prodaje blaga in storitev

456

 

714

Drugi nedavčni prihodki

240.504

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

236.493

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

6.640

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

229.853

73

PREJETE DONACIJE 

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.073.679

 

740

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

2.056.480

 

740

740

741

Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

15.000

0

2.199

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

780

Prejeta sredstva ISPA

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI

(40+41+42+43)

7.970.236

 

 

 

 

 

 

 

 

40

TEKOČI ODHODKI

 

1.680.967

 

400     Plače in drugi izdatki zaposlenim

339.632

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

47.780

 

402

Izdatki za blago in storitev

1.199.953

 

403     Plačila domačih obresti

14.466

 

409     Rezerve

79.136

41

TEKOČI TRANSFERI 

1.908.210

 

410

Subvencije

47.564

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.120.903

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

212.312

 

413

Drugi tekoči domači transferi

527.431

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

4.229.310

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.229.310

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

151.749

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

151.749

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

 

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-1.046.721

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

____________________________________________________________________________________________              Skupina/Podskupina kontov                                                                   Rebalans 1 Proračuna leta 2022

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(750+751+752)

 

 

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750    Prejeta vračila danih posojil  

0

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752   

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

74.209

 

(440+441+442+443)

 

 

 

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

74.209

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

-74.209

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

              Skupina/Podskupina kontov                                      Rebalans 1 Proračuna leta 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

1.230.000

 

(500)

 

 

 

50

ZADOLŽEVANJE

1.230.000

 

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri poslovnih bankah

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

1.230.000

0

 

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

220.000

 

(550)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

ODPLAČILA DOLGA

220.000

 

550

Odplačila domačega dolga

220.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH

-110.930

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

1.010.000

 

(VII.-VIII.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE

1.046.721

 

(VI.+X.-IX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

115.048

 

 

 

 

 

                     

 

3. člen

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 66.800 evrov.

 

4. člen

Občina Mislinja se bo v letu 2022  zadolžila za 1.230.000 evrov. In sicer bo  najela dolgoročni kredit pri poslovni banki. Občina bo sredstva najetega kredita porabila za investicije predvidene v rebalansu 1 proračuna Občine Mislinja za leto 2022.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-03/2021

Datum:

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan