New Page 2

Številka:

5/2019-Vrt/II

Občina:

Občina Slovenska Bistrica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica

Predlagatelj:

Župan Občine Slovenska Bistrica

Zakonska podlaga:

3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00-ZPDZC  in 127/06 - ZJZP), Zakon o vrtcih /ZVrt/ (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), 16. člen Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12), 17. člen Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in 16. člen Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07 in 45/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica

Datum:

20.6.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

5. redna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica

Besedilo:

gradivo