Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 18/84 in 33/89) ter 24. člena Statuta Občine Rače- Fram (MUV, št. 11/95) je občinski svet Občine Rače – Fram na 25. seji dne 4. julija 1997 sprejel
 
ODLOK
 
 
O dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 
 
  1. člen
 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 14/96) se v 11. členu doda nov predzadnji odstavek, ki glasi:
 
 
Površine za normalno rabo objektov in stebrov za distribucijo električne energije v naseljih se določijo v površini 5m2 po stebru, kar velja le za primarno omrežje do transformatorjev in površino 30m2 za transformatorje.
 
  1. člen
 
V 12. Členu se vključi nova alineja in dopolnjena tabela glasi:
 
Lega zemljišča 1. Območje 2. Območje 3. Območje
 
Stanovanjski in drugi
objekti 60 50 30
 
 
Poslovni nameni 500 400 300
 
 
Infrastrukturni objekti 60 50 40
 
 
Gramoznice, glinok.,
peskoskop., prid.el. energ. 100 100 100
 
 
Distribucija in prenos ele.
Energ. 1.500 1.500 1.500
 
 
Doda se nov zadnji odstavek, ki glasi:
 
 
Organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijsko in poslovno dejavnostjo so oproščene plačila za nezazidano in zazidano zemljišče, ki je funkcionalno povezano s kmetijsko dejavnostjo.
 
  1. člen
 
V 14. členu odloka se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
 
 
Občinski svet lahko s sklepom delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča društva in javne vzgojnoizobraževalne zavode, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
 
  1. člen
 
V 22. členu odloka se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
 
 
O vseh prekrških iz tega člena razpravlja Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Omenjeni odbor lahko na podlagi predloga občinske strokovne službe s sklepom določi, da se v primeru prijave neresničnih podatkov zavezanca uporabijo za izračun nadomestila uradni podatki iz evidence, kot to navaja 21. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
 
  1. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se prične s 1. januarjem 1997.
 
 
Številka: 061-25/97
 
 
Datum: 4.7.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta Občina Rače- Fram
 
 
Frido Krneža, s.r.