New Page 2
 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter na podlagi 5. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 11. redni seji dne 23. 2. 2000 sprejel

 

O D L O K

 

o priznanjih Občine Cerkvenjak

 

I. SKUPNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Cerkvenjak, pogoje in način njihovega podeljevanja.

 

2. člen

 

Priznanja Občine Cerkvenjak so:

 

1. Častni občan Občine Cerkvenjak

 

2. Grb Občine Cerkvenjak

 

– zlati,

 

– srebrni,

 

– bronasti,

 

3. Plaketa Občine Cerkvenjak,

4. Zahvala Občine Cerkvenjak,
  5. Priznanje župana Občine Cerkvenjak.
 

3. člen

 

Priznanja Občine Cerkvenjak se podeljuje posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom.

 

Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke in državni organi.

 

4. člen

 

O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na predlog komisije občinskega sveta za občinska priznanja, podeljuje pa jih župan. Priznanja se podeljujejo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Cerkvenjak.

 

5. člen

 

Komisija iz prejšnjega člena sprejme svoj poslovnik o delu, s katerim podrobneje opredeli način svojega dela, postopek zbiranja pobud, obravnavo pobud, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja, vodenje evidence o prejemnikih priznanj.

 

6. člen

 

Sredstva za priznanja se zagotavljajo v občinskem proračunu.

 

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

 

1. Častni občan Občine Cerkvenjak

 

7. člen

 

Za Častnega občana se lahko razglasi posameznik za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine Cerkvenjak.

 

Častnega občana praviloma imenujemo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.

 

Častnega občana se razglasi vsakih nekaj let.

 

8. člen

 

Ob imenovanju Častnega občana se izda posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.

 

Častne pravice so:

 

– vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Cerkvenjak ter prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo kulturne ustanove v občini,

 

– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Cerkvenjak ali kulturne ustanove v Občini Cerkvenjak.

 

2. Grb Občine Cerkvenjak

 

9. člen

 

a) Zlati grb Občine Cerkvenjak

 

Zlati grb Občine Cerkvenjak se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak.

 

Zlati grb Občine Cerkvenjak se podeljuje praviloma vsako leto eden.

 

b) Srebrni grb Občine Cerkvenjak

 

Srebni grb Občine Cerkvenjak se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.

 

Praviloma se podeljuje vsako leto po dva Srebrna grba Občine Cerkvenjak.

 

c) Bronasti grb Občine Cerkvenjak

 

Bronasti grb Občine Cerkvenjak se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

 

Praviloma se podeljuje vsako leto po tri Bronaste grbe Občine Cerkvenjak.

 

10. člen

 

Grbi občine se podeljujejo izbrancem na slavnostni način, praviloma na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Cerkvenjak.

 

3. Plaketa Občine Cerkvenjak

11. člen

 

Plaketa Občine Cerkvenjak se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah.

 

Plaketa Občine Cerkvenjak se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah ali dosežke na področju gospodarstva.

4. Zahvala Občine Cerkvenjak

 

11.a člen

 

Zahvala Občine Cerkvenjak se podeljuje posameznikom, društvom, združenjem ali organizacijam za večletno prostovoljno delo ali dosežke na področju društvenih dejavnosti.

11.b člen

 

Priznanje župana Občine Cerkvenjak podeljuje župan posameznikom, društvom, združenjem ali organizacijam za njihove zasluge pri razvoju ali promociji občine oziroma kraja.

 

III. JAVNI RAZPIS

 

12. člen

 

Pobude za podelitev grbov Občine Cerkvenjak se zbirajo na podlagi javnega razpisa.

 

Na podlagi javnega razpisa se praviloma zbirajo tudi pobude za podelitev Srebrnega in Bronastega grba Občine Cerkvenjak.

 

Razpisni roki za podelitev Zlatega grba občine in posamezna ožja področja podeljevanja Srebrnega in Bronastega grba so določeni s poslovnikom posamezne komisije.

 

Javni razpis vsebuje:

 

– kriterije za podelitev priznanj,

 

– navedbo, katere podatke mora podati pobudnik,

 

– rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na kateri naslov.

 

Na podlagi sprejetih pobud oblikuje pristojna komisija predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje organu, ki odloča o podelitvi priznanj.

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

 

Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, če so za to podani utemeljeni razlogi.

 

14. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 01505-001/99

 

Cerkvenjak, dne 23. februarja 2000.

 

Župan

 

Občine Cerkvenjak

 

Jože Kraner l. r.

   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak (Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2006) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

4. člen

  Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.