New Page 2

 

Na podlagi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97), 10 in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99), 2. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 1. 12. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

Doda se četrti odstavek 8. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97), ki se glasi:

 

 

“Kot izjemna ugodnost se opredeli lastništvo stavbnih zemljišč, ki so s prostorsko izvedbenimi akti opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča.

 

 

Ovrednotijo se tako, da se seštevek točk po predhodnih členih zviša za 300%.“

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 462-013/99-05

Tržič, dne 1. decembra 1999.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.