New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13–popr., 101/13 in 55/15–ZFisP), 16. in 98. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) ter v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 12. redni seji, dne 16. 2. 2016, sprejel

 

O  D  L  O  K

o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trnovska vas za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

EUR

Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2016

 

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

1.298.554,81

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)

911.703,81

70 DAVČNI PRIHODKI

851.557,35

             700  Davki na dohodek in dobiček

774.324,00

             703  Davki na premoženje 

64.264,36

             704  Domači davki na blago in storitve

12.988,99

             706   Drugi davki 

0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

60.126,46

              710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

31.557,98

              711 Takse in pristojbine 

838,50

              712 Globe in druge denarne kazni

4.426,40

              713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

0,00

               714 Drugi nedavčni prihodki

23.303,58

72 KAPITALSKI PRIHODKI     

0,00

              720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

              721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

              722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0,00

73 PREJETE DONACIJE

0,00

              730 Prejete donacije iz domačih virov 

0,00

              731 Prejete donacije iz tujine

0,00

              732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

386.851,00

              740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij

386.851,00

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43)

1.451.554,81

40 TEKOČI ODHODKI

578.997,31

            400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

124.381,09

             401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

17.947,32

             402 Izdatki za blago in storitve

393.007,00

             403 Plačila domačih obresti

7.243,03

             409 Rezerve 

36.418,87

41 TEKOČI TRANSFERI

453.121,94

              410 Subvencije

0,00

              411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

330.756,11

              412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

19.542,52

              413   Drugi tekoči domači transferi

102.823,31

              414   Tekoči transferi v tujino

0,00

42    INVESTICIJSKI ODHODKI

399.341,24

              420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

399.341,24

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.094,32

             431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,

3.500,00 

              ki niso proračunski uporabniki

 

              432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

16.594,32

 

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   (I.-II.)

-153.000,00

 

 

 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov   proračun leta 2016

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA  DANIH  POSOJIL

 

            IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0,00

     KAPITALSKIH DELEŽEV

 

              750  Prejeta vračila danih posojil

0,00

              751    Prodaja kapitalskih deležev

0,00

              752   Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

 

 

V. DANA POSOJILA  IN POVEČANJE  

0,00

     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

              440  Dana posojila

0,00

              441  Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

              442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

             443  Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih

0,00

               pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

      IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

 

 

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov  proračun leta 2016

 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)    

0,00

 

 

50 ZADOLŽEVANJE        

0,00

              500 Domače zadolževanje

0,00

          

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA  (550)

50.000,00

  

 

55 ODPLAČILA DOLGA

50.000,00

               550 Odplačila domačega dolga

50.000,00

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

-203.000,00

       (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-50.000,00

     (VII.-VIII.)

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

153.000,00

       (VI.+VII-VIII-IX.)

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015

 

9009  Splošni sklad za drugo

221.530,33

 

                   0,00

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA                                             

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11 in 83/12), ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu,

- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabijo za izgradnjo kanalizacije v občini,

- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

- prihodki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega :

1.  v letu 2017 - 45 % navedenih pravic porabe

2.  v ostalih prihodnjih letih - 25 % navedenih pravic porabe.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

 

Prevzete obveznosti iz drugega in  tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov v veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

- račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 57.158,75 evrov, in sicer delno kot prenos iz leta 2015, in sicer v višini 42.158,75 evra, delno pa z izločitvijo dodatnih sredstev v rezervo v višini 15.000,00 evrov.

 

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA  IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolževala.

Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2016.

 

11. člen

(obseg zadolževanja občine z upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2016 ne bo zadolževala.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

12. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trnovska vas v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 4100-2016

Trnovska vas, dne 16. 2. 2016

                                                                                             

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

 

 

Priloge (na spletni strani občine Trnovska vas):

- Posebni del proračuna Občine Trnovska vas za leto 2016,

- Načrt razvojnih programov za leto 2016.