New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je občinski svet Občine Duplek na svoji 7. redni seji dne 20.5.2015 sprejel

 

SPREMEMBE

IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE DUPLEK

 

1 .člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

» (1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, pokrajinami in državo.«

Tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji.

 

2. člen

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:

» (2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta in podžupana z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«

4. in 5. odstavek 17. člena se v celoti črtata.

 

3. člen

Sedmi odstavek 20. člena se spremeni tako, da glasi:

»(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.«

 

4. člen

V 22. členu se črtajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.

 

 

5. člen

Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da glasi:

» (3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa odlok.«

 

6. člen

Drugi stavek 25. člena se spremeni tako, da glasi:

» Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi z odlokom.«

 

7. člen

Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da glasi:

» (4) Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega sveta z drugimi funkcijami ali delom v občinski upravi ureja zakon.«

 

8. člen

Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da glasi:

» (1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu z odlokom obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. »

 

9. člen

V 30. členu se črta tretji odstavek.

 

10. člen

V prvem odstavku 39. člena se številka 6 nadomesti s številko 5 in spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

» (2) Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z drugimi funkcijami in delom v občinski upravi,  ureja zakon. »

 

11. člen

V 41. člen se prva alineja drugega odstavka spremeni tako, da glasi:

·         » zaključnega računa proračuna občine,«

 

12.člen

Šesti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

» (6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava zaključni račun.«

 

13.člen

V 42. členu se črta prvi odstavek, drugi, tretji in četrti pa postanejo prvi, drugi in tretji.

 

14.člen

Četrti odstavek 48. člena se spremeni tako, da glasi:

»(4) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na sejo občinskega sveta, ko je na dnevnem redu obravnava zaključnega računa proračuna občine in poročilo o delu nadzornega odbora ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost

 

poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.«

 

15.člen

Črta se zadnji stavek tretjega odstavka 51. člena.

 

16.člen

V celoti se črta 6. poglavje z naslovom Občinsko pravobranilstvo in v celoti 63. člen.

 

17.člen

Peti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:

»  (5) Nezdružljivost članstva v svetu vaške skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon. »

 

18.člen

Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:

» (1) Financiranje vaških skupnosti ureja zakon.«

 

19.člen

Tretji odstavek 100. člena se spremeni tako, da glasi:

» (3) Ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti ureja zakon.«

Četrti in peti odstavek 100 člena se črta.

 

20.člen

Prvi odstavek 10. člena sprememb statuta, ki govori o številu članov nadzornega odbora, se začne uporabljati po prvih naslednjih lokalnih volitvah po sprejetju sprememb statuta.

 

21.člen

Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0323-8/2015-3

Datum: 20. 5. 2015

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan