New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je župan Občine Šalovci dne 4. 12. 2003 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Šalovci

za leto 2004

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Šalovci za leto 2004, vendar najdlje do 31. 3. 2004, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 2003.

2. člen

Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Šalovci za leto 2004.

3. člen

Določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2003 (Uradni list RS, št. 33/03) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 1. 2004.

Št. 403-02/03-3

Šalovci, dne 4. decembra 2003.

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.