New Page 1

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 25. 2. 2019 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Na nepremičnini parc. št. 5365 k.o. 1550 – Dragatuš se ukine status javnega dobra (ID omejitve: 16392995) in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.: 5880254000.

 

II. 

 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 46503-27/2002

Črnomelj, dne 25. februarja 2019

 

Župan 

Občine Črnomelj 

Andrej Kavšek l.r.