New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura­dno prečiščeno besedilo)

 

R A Z G L A Š A M  S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A

Občine Piran,

 

ki jih je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 23. 5. 2017.

 

Št. 01501-4/99-2017

Piran, dne 23. maja 2017

 

Župan

Občine Piran

Peter Bossman l.r.

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. in 131. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 23. 5. 2017 sprejel naslednje

 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A

Občine Piran

 

1. člen

Statut Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena spremeni tako, da se za besedno zvezo »Nova vas« doda besedna zve­za: »nad Dragonjo«.

 

2. člen

V 1. členu se za petim odstavkom doda novi šesti odsta­vek, ki se glasi:

»V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.«

 

3. člen

Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Imena in območja krajevnih skupnosti so:

– Krajevna skupnost Piran, s sedežem v Piranu, Levsti­kova 7, ki obsega naselje Piran – prostorski okoliši od št. 1 do 24 ter 95 in 112 in del naselja Portorož – prostorski okoliši št. 36 in 38,

– Krajevna skupnost Portorož, s sedežem v Portorožu, Obala 16, ki obsega naselje Portorož – prostorski okoliši od št. 25 do 35, 37, 39, do 41, 97, 98, 103, 104 in 109,

– Krajevna skupnost Lucija, s sedežem v Luciji, Obala 105, ki obsega naselja Lucija – prostorski okoliši od št. 42 do 64 in 93, naselje Seča – prostorski okoliš od št. 65 do 70 in 96 ter del naselja Dragonja – prostorski okoliši od št. 99 do 102 in od št. 105 do 108,

– Krajevna skupnost Strunjan, s sedežem v Strunjanu, Strunjan 28, ki obsega naselje Strunjan – prostorski okoliši od št. 88 do 92,

– Krajevna skupnost Sečovlje, s sedežem v Sečovljah, Sečovlje 39, ki obsega naselje Parecag – prostorski okoliši od št. 71 do 74 in 110, naselje Sečovlje, naselja Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile – prostorski okoliši od št. 75 do 77 in 94 ter naselje Dragonja – prostorski okoliši od št. 78 do 80, 82 in 111,

– Krajevna skupnost Sveti Peter, s sedežem v Sv. Petru, Sv. Peter 76, ki obsega naselje Sv. Peter – prostorski okoliši od št. 83 do 85 ter del naselja Dragonja – prostorski okoliš št. 81,

– Krajevna skupnost Padna, s sedežem v Padni, Padna 11, ki obsega naselje Padna – prostorski okoliš št. 87,

– Krajevna skupnost Nova vas, s sedežem v Novi vasi nad Dragonjo, Nova vas nad Dragonjo 50, ki obsega naselje Nova vas nad Dragonjo – prostorski okoliš št. 86.«

 

4. člen

V prvem odstavku 7. člena se za besedo “zastavo” doda vejica in beseda »žig«.

 

5. člen

Osmi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Praznik Občine Piran je 15. oktober in obeležuje ustano­vitev prvega Mornariškega odreda Koper leta 1944.«

 

6. člen

Peta alineja pete točke in prva alineja osme točke 8. člena se črtata.

 

7. člen

V osmi točki 8. člena se doda nova, peta alineja, ki se glasi: »pospešuje razvoj športa in rekreacije.«

 

8. člen

Šesta alineja 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»– mrliško pregledno službo«

9. člen

V 18. členu se drugi odstavek spremeni in nadomesti z besedilom: »Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom določa zakon.«,

četrti odstavek 18. člena se črta.

 

10. člen

V sedmem odstavku 21. člena in v tretjem odstavku 81. čle­na, se besedna zveza »tajnik občine« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo: »direktor občinske uprave« v ustreznih sklonih.

 

11. člen

Sedma alineja drugega odstavka 31. člena se v celoti na­domesti z naslednjim besedilom:

»– odloča in sklepa pravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem stvarnim premoženjem občine, ter upravlja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer zlasti skrbi za pravno in dejansko urejenost stvarnega premoženja občine, sklepa pravne posle oddaje stvarnega premoženja v najem ali brezplačno upo­rabo, odloča o obremenjevanju s stvarnimi pravicami ter sklepa druge pravne posle skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem.«

 

12. člen

Sedanja osma alineja drugega odstavka 31. člena, ki se glasi:

»– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine v okviru izvrševanja proračuna,«

se črta.

Sedanja trinajsta alineja drugega odstavka 31. člena, ki se glasi:

»– odloča in sklepa pravne posle glede odtujitve nepremič­nega premoženja,«

se črta.

Sedanja štirinajsta alineja drugega odstavka 31. člena, ki se glasi:

»– odloča in sklepa pravne posle glede obremenjevanja nepremičnin s stvarnimi pravicami,«,

se črta.

 

13. člen

Sedanji 53. člen se v celoti črta.

 

14. člen

Prva alineja 55. člena se nadomesti z naslednjim bese­dilom:

»– skrbijo za upravljanje vaških pokopališč, če z zakonom ali odlokom občine ni drugače določeno,«

 

15. člen

Drugi odstavek 57. člena se nadomesti z naslednjim be­sedilom:

»Za delovanje svetov krajevnih skupnosti se smiselno upo­rabljajo določbe Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran.«

 

16. člen

Za zadnjim, osmim odstavkom 57. člena se doda novi deveti odstavek, ki se glasi:

»Nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti z drugimi funkcijami in delom, določa zakon.«

 

17. člen

Drugi odstavek 94. člena se spremeni in se sedaj glasi:

»Opravljanje javnih služb zagotavlja občina v oblikah, ki jih določa zakon.«

 

18. člen

Črta se šesta alineja 97. člena.

 

19. člen

Drugi odstavek 113. člena se spremeni in se sedaj glasi:

»Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonsko predpisanimi roki.«

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

20. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 01501-4/99-2017

Piran, dne 23. maja 2017

 

Župan

Občine Piran

Peter Bossman l.r.

 

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz­zetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – dec. CC) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n.5/14 – testo consolidato ufficiale)

 

P R O M U L G O L E  M O D I F I C H E  E  I N T E G R A Z I O N I  A L L O  S T A T U T O

del Comune di Pirano

 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 23 maggio 2017.

 

N. 01501-4/99-2017

Pirano, 23 maggio 2017

 

Il Sindaco

del Comune di Pirano

Peter Bossman m.p.

 

Visto l'articolo 64 della Legge sulle autonomie locali (Gaz­zetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – dec. CC) e l'articolo 17 nonché 131 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 20a seduta ordinaria del 23 maggio 2017 ha approvato le seguenti

 

M O D I F I C H E  E  I N T E G R A Z I O N I  A L L O  S T A T U T O

del Comune di Pirano

 

 Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale) è modificato con l’aggiunta dell’espressione »nad Dragonjo« dopo l’espressione »Nova vas«.

 

 Art. 2

All’articolo 1, dopo il quinto comma, è aggiunto un nuovo sesto comma che recita:

»Le espressioni utilizzate nello statuto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, sono utilizzate quale forma neutra per il genere femminile e maschile.«

 

Art. 3

È modificato il quarto comma dell’articolo 2 che ora recita:

»I nomi e i territori delle comunità locali sono:

– Comunità locale di Pirano, con sede a Pirano, Via Levstik 7, che comprende l’abitato di Pirano – circondari dal n. 1 al n. 24 nonché 95 e 112 e parte dell’abitato di Portorose – cir­condari n. 36 e 38,

– Comunità locale di Portorose, con sede a Portorose, Lun­gomare 16, che comprende l’abitato di Portorose – circondari dal n. 25 al 35, 37, 39 al 41, 97, 98, 103, 104 e 109,

– Comunità locale di Lucia, con sede a Lucia, Lungomare 105, che comprende l’abitato di Lucia – circondari dal n. 42 al n.64 e 93, l’abitato di Sezza – circondari dal n. 65 al n. 70 e 96 nonché parte dell’abitato di Dragogna – circondari dal n. 99 al n. 102 e dal n. 105 al n. 108,

– Comunità locale di Strugnano, con sede a Strugnano, Strugnano 28, che comprende l’abitato di Strugnano – circondari dal n. 88 al n. 92,

– Comunità locale di Sicciole, con sede a Sicciole, Sicciole 39, che comprende l’abitato di Parezzago – circondari dal n. 71 al n. 74 e 110, l’abitato di Sicciole, gli abitati di Bužini, Mlini, Škodelin e Škrile – circondari dal n. 75 al n. 77 e 94 nonché l’abitato di Dragogna – circondari dal n. 78 al n. 80, 82 e 111,

– Comunità locale di Sveti Peter, con sede a Sv. Peter, Sv. Peter 76, che comprende l’abitato di Sv. Peter – circondari dal n. 83 al n. 85 nonché parte dell’abitato di Dragogna – circondario n. 81,

– Comunità locale di Padna, con sede a Padni, Padna 11, che comprende l’abitato di Padna – circondario n. 87,

– Comunità locale di Nova vas, con sede a Nova vas nad Dragonjo, Nova vas nad Dragonjo 50, che comprende l’abitato di Nova vas nad Dragonjo – circondario n. 86.«

 

Art. 4

Al primo comma dell’articolo 7 è aggiunta la virgola e la parola »timbro« dopo la parola “bandiera”.

 

Art. 5

L’ottavo comma dell’articolo 7 è modificato e ora recita:

»La Festa del Comune di Pirano è il 15 ottobre e si comme­mora la fondazione del primo Distaccamento della marina militare di Capodistria nel 1944.«

 

Art. 6

Il quinto alinea del punto cinque e il primo alinea del punto otto, dell’articolo 8, sono soppressi.

 

Art. 7

Al punto otto dell’articolo 8 è aggiunto un nuovo quinto alinea che recita: »promuove lo sviluppo dello sport e della ricreazione.«

 

Art. 8

È modificato il sesto alinea dell’articolo 9 che ora recita:

»– servizio di visita necroscopica«

 

Art. 9

All’articolo 18 è modificato il secondo comma ed è sostituito dal seguente testo: »L’incompatibilità dell’incarico di membro del Consiglio comunale con altri incarichi e con il relativo impiego, è stabilita dalla legge.«,

il quarto comma dell’articolo 18 è soppresso.

 

Art. 10

Al settimo comma dell’articolo 21 e nel terzo comma dell’arti­colo 81 l’espressione »segretario del comune« è sostituita in tutti i casi con l’espressione: »direttore dell’amministrazione comunale« con le modifiche grammaticali del caso.

 

Art. 11

Il settimo alinea del secondo comma, dell’articolo 31, è so­stituito integralmente con il testo seguente:

»– decide e stipula negozi giuridici relativi all’acquisizione e alla disposizione del patrimonio disponibile del Comune e gestisce il patrimonio disponibile del Comune, in cui particolarmente cura l’ordinamento legale ed effettivo del patrimonio disponibile del Co­mune, stipula negozi giuridici di affitto o comodato del patrimonio disponibile, decide sulla costituzione di diritti reali e stipula altri negozi giuridici in conformità alle leggi che disciplinano la gestione del patrimonio disponibile.«

 

Art. 12

L’attuale ottavo alinea del secondo comma dell’articolo 31 che recita:

»– decide in merito all’acquisizione di beni immobili per il Comune, nell’ambito dell’attuazione del bilancio,«

è soppresso.

L’attuale tredicesimo alinea del secondo comma dell’articolo 31 che recita:

»– decide e stipula negozi giuridici in merito all’alienazione del patrimonio immobile,«

è soppresso.

L’attuale quattordicesimo alinea del secondo comma, dell’ar­ticolo 31, che recita:

»– decide e stipula negozi giuridici in merito all'aggravio degli immobili con diritti reali,«,

è soppresso.

 

Art. 13

L’attuale articolo 53 è soppresso integralmente.

 

Art. 14

Il primo alinea dell’articolo 55 è sostituito con il testo se­guente:

»– curano la gestione dei cimiteri nei borghi, se non definito diversamente dalla legge o dal decreto,«

 

Art. 15

Il secondo comma dell’articolo 57 è sostituito con il testo seguente:

»Per il funzionamento dei consigli delle comunità locali sono applicate per analogia le disposizioni dello Statuto del Comune di Pirano e del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano.«

 

Art. 16

Dopo l’ultimo, ottavo comma, dell’articolo 57, si aggiunge un nuovo nono comma che recita:

»L’incompatibilità dell’incarico di membro del Consiglio della comunità locale con altri incarichi e con il relativo impiego, è sta­bilita dalla legge.«

 

Art. 17

Il secondo comma dell’articolo 94 è modificato e ora recita:

»Il Comune garantisce l’esercizio dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.«

 

Art. 18

Il sesto alinea dell’articolo 97 è soppresso.

 

Art. 19

Il secondo comma dell’articolo 113 è modificato e ora recita:

»Il Sindaco sottopone in approvazione al Consiglio comu­nale la proposta di Conto consuntivo del bilancio di previsione comunale in conformità ai termini di legge prescritti.«

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 20

Le presenti modifiche e integrazioni allo Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

 

N. 01501-4/99-2017

Pirano, 23 maggio 2017

 

Il Sindaco

del Comune di Pirano

Peter Bossman m.p.