Na podlagi 3., 35. in 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 19/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 21. 1. 2003 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
 
 
1. člen
 
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96), se črtata drugi in tretji odstavek 13. člena.
 
2. člen
 
Črtata se tretji in četrti odstavek 15. člena.
 
3. člen
 
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
 
 
 
 
 

Št. 35308-00001/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. januarja 2003.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.