New Page 2

Na osnovi 10. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan je Občinski svet Občine Destrnik na 2. seji, dne 28.01.1999, sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU UREDNIŠTVA JAVNEGA GLASILA OBČAN

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje uredništvo časopisa Občan. Glasila občine Destrnik v naslednji sestavi:
Zmagoslav Šalamun     - odgovorni urednik,
Lidija Šalamun             - član,
Nataša Žižek                - član.

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik. Sklep se objavi v Uradnem vestniku časopisa Občan.

 

Štev.: 032-01/SK -03SE2

Datum: 28.01.1999

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.