New Page 2

Na podlagi določila 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-uradno prečiščeno besedilo in 11/10), je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 3. redni seji dne 18.12.2014 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE DESTRNIK

1. člen

Določbi 13. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-uradno prečiščeno besedilo in 11/10; v nadaljevanju Statut) se doda nov šesti odstavek, ki glasi:

»(6) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij, gospodarskih družb ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.«

2. člen

V petem odstavku 17. člena Statuta se črta »40%« in se nadomesti s »četrtina«.

3. člen

21. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ter razlogi zanj so določeni z zakonom.

(2) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku zakonskih razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.

(3) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet občinski volilni komisiji.

(4) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.

(5) Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.

(6) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«

4. člen

V 24. členu Statuta se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:

»(3) Občinski svet neposredno na podlagi določila Zakona o varnosti v cestnem prometu, ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki nima narave posvetovalnega telesa občinskega sveta, pač pa je samostojen organ.

(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.«

5. člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predčasno prenehanje mandata župana ter razlogi zanj so določeni z zakonom.

(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku zakonskih razlogov iz prvega odstavka tega člen. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.

(3) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet občinski volilni komisiji.

(4) Če župan odstopi, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

(5) Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.«

6. člen

Določilo prvega odstavka 38. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:

»Nadzorni odbor ima osem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45. dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V., predsednik najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

7. člen

V drugem odstavku 61. člena Statuta se črtata besedi »tajnik občine« in se na isto mesto vstavi »direktorja občinske uprave«.

8. člen

87. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

• oskrba s pitno vodo,

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

• zbiranje komunalnih odpadkov,

• prevoz komunalnih odpadkov,

• obdelava komunalnih odpadkov,

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

• urejanje in čiščenje javnih površin,

• vzdrževanje občinskih javnih cest in

• pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

(2) Občina lahko organizira izbirne lokalne gospodarske javne službe, ki jih določi z odlokom.«

9. člen

Prvi odstavek 104. člena Statuta se spremeni tako, da glasi:

»(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta na predlog župana.«

10. člen

Ostali členi Statuta ostanejo nespremenjeni.

11. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v Uradnem vestniku Občine Destrnik in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 900-16/2014-3R-5/5

Datum: 18. 12. 2014

 

Župan Občine Destrnik

Vladimir Vindiš