New Page 2

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) ter na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov  v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 3/08, 3/10, 3/11 in 3/2013) je Občinski svet Občine Trnovska vas  na svoji 27. redni seji, dne 3. 6. 2014, sprejel

 

Letni program športa

Občine Trnovska vas za leto 2014

 

I. Uvod

Občina Trnovska vas z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2014 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

 

II. Izhodišča in usmeritve

Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Trnovska vas za leto 2014 naslednje usmeritve:

-  razvijati in vzpodbujati rekreativno obliko športnega udejstvovanja v občini,

- delovanjem društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo pomagali čimbolj uresničiti zastavljene cilje društev.

- za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo  povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.

 

III. Obseg sredstev

Občina Trnovska vas z Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/2014) zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini na postavki 4023002 – financiranje društev. Za športno dejavnost so v letu 2014 zagotovljena sredstva v skupni višini 1.944,60 EUR oziroma za posamezen namen:

 

1.   športna rekreacija               777,70 EUR,

2.   športne prireditve             1.166,90 EUR.


IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje

Namenska sredstva se razdelijo na podlagi doseženih točk, ki so navedena v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10, 3/11 in 3/2013).

Podrobneje se sredstva za izvedbo programov športa namenijo glede na vsebine po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas in sicer lahko izvajalci programov športa v okviru Letnega programa športa za leto 2014 kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti za naslednje vsebine:

1. Športna rekreacija

Športno rekreacijo predstavljajo športni programi odraslih vseh starosti in družin, katerih cilj je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. Sofinancira se najemnina objekta za do največ 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah, in za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, tudi strokovni kader.

 

2. Športne prireditve

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje sledečih programov:

a) Organizacija športnih prireditev na ravni občine: Množične športno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih športih morajo izpolnjevati pogoje:

- da je prireditev organizirana v soglasju z občino,

- da je prireditev odmevna v širšem prostoru,

- da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.

b) Organizacija športnih prireditev na medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni: Množične športno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih športih morajo izpolnjevati pogoje:

- da je prireditev organizirana v soglasju z občino,

- da je prireditev odmevna v širšem prostoru,

- da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.

Točkujejo se organizacije prvega in drugega turnirja iste športne panoge. Tretji in vsi naslednji turnirji ne prinašajo dodatnih točk. Za mednarodno prireditev oziroma turnir se šteje tista, kjer sodelujejo tekmovalci treh držav.

 

V. Posebne določbe

Sredstva za sofinanciranje programov športa za leto 2013 se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prijavljenih programov športa v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas.


Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker so sredstva bodisi zadržana bodisi vrnjena, lahko župan ta sredstva ponovno razdeli na osnovi javnega razpisa.

VI. Veljavnost in uporabnost

Ta program začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in je osnova za izvedbo javnega razpisa in s tem razdelitve sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Trnovska vas v letu 2014.

Letni program športa se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/27-3/2014-3s

Datum: 3. 6. 2014

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas