New Page 2

 

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 6/00) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel

 

 

S K L E P
    o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks

 

 

1

 

 

Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša 11 SIT.

 

 

2

 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

 


Št. 423-01-1/99-12

 

 

Prevalje, dne 21. decembra 2000.

 

 

Župan
    Občine Prevalje
    dr. Matic Tasič l. r.