New Page 2
 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07), je Občinski svet Občine Hajdina na 22. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel

 

 

 

ODLOK

 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

 

OSNOVNE ŠOLE HAJDINA

 

 

 

I.      UVODNE DOLOČBE

 

 

 

1. člen

 

S tem odlokom Občina Hajdina, s sedežem Zg. Hajdina 44/a, Hajdina (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Hajdina z enoto Vrtec(v nadaljnjem besedilu: zavod).

 

 

 

2. člen

 

(1) Zavod posluje pod imenom:    Osnovna šola Hajdina

 

(2) Sedež zavoda:                        Hajdina

 

(3) Poslovni naslov zavoda:          Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina

 

(4) Skrajšano ime zavoda:            OŠ Hajdina

 

 

 

3. člen

 

(1) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 1/00540-00 z dne 28. 11. 2001.

 

(2) Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

 

 

 

4. člen

 

Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno izobraževalnih potreb za šolski okoliš, ki obsega območje:

 

Osnovna šola Hajdina:

 

Naselja: Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Sp. Hajdina od št. 7 do 64, Zg. Hajdina, in skupni šolski okoliš:

 

Osnovna šola Hajdina in Osnovna šola Breg:

 

Naselja: Draženci od št. 1 do 101, Sp. Hajdina od št. 65 do 143 in Gubčeva ulica.

 

 

 

5. člen

 

(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola Hajdina, Hajdina.

 

(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

 

(3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem in varovancem oz. njihovim staršem.

 

(4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

 

(5) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

 

 

 

II.     DEJAVNOST ZAVODA

 

 

 

6. člen

 

(1) Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju:

 

-       P 85.100  Predšolska vzgoja,

 

-       P 85.200  Osnovnošolsko izobraževanje.

 

(2) Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka, so:

 

-       R 91.011  Dejavnost knjižnic,

 

-       R 93.110  Obratovanje športnih objektov,

 

-       I 56.290   Druga oskrba z jedmi,

 

-       L 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

 

(3) Dejavnost iz četrte alineje prejšnjega odstavka se izvaja kot tržna dejavnost.

 

 

 

7. člen

 

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

 

 

 

8. člen

 

(1) Zavod je devet-razredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

 

(2) Enota vrtca pri OŠ Hajdina izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.

 

(3) Zavod izdaja spričevala in zaključna spričevala, ki štejejo kot javne listine.

 

(4) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji .

 

(5) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

 

 

9. člen

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

 

 

III.   ORGANI ZAVODA

 

 

 

10. člen

 

Organi zavoda so:

 

-       svet zavoda,

 

-       ravnatelj,

 

-       pomočnik ravnatelja za vrtec,

 

-       strokovni organi in

 

-       svet staršev.

 

 

 

1.      Svet zavoda

 

 

 

11. člen

 

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

(2) Svet zavoda sestavljajo:

 

-       trije predstavniki ustanovitelja,

 

-       pet predstavnikov delavcev zavoda in

 

-       trije predstavniki staršev.

 

(3) Predstavnike delavcev se voli:

 

-       štirje predstavniki strokovnih delavcev zavoda

 

-       en predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

 

(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

 

(5) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša.

 

(6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

 

(7) Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

 

(8) Svet odloča z večino glasov svojih članov.

 

(9) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

 

(10) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oz. varovancev v zavodu.

 

 

 

12. člen

 

Svet zavoda:

 

-       imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

-       sprejema program dela in razvoja zavoda,

 

-       sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

-       sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,

 

-       odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

-       obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,

 

-       odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,

 

-       obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,

 

-       sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,

 

-       sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,

 

-       predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

-       daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

-       razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

-       sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

 

-       imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

 

-       odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del in

 

-       opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

 

 

13. člen

 

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika, član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

 

 

 

14. člen

 

(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.

 

(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

 

 

 

15. člen

 

(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

 

(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.

 

(4) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

 

16. člen

 

(1) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

 

 

17. člen

 

(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

 

(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

 

(3) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

(4) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

(5) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivne volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

 

(6) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

 

 

 

18. člen

 

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

 

 

 

2.      Ravnatelj

 

 

 

19. člen

 

(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

 

(2) Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

(3) Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa zakon.

 

 

 

20. člen

 

(1) Zavod ima pomočnika ravnatelja.

 

(2) Imenovanje, obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja določa zakon.

 

 

 

3.      Strokovni organi

 

 

 

21. člen

 

Strokovni organi v zavodu so:

 

-       vzgojiteljski in učiteljski zbor,

 

-       oddelčni učiteljski zbor,

 

-       razrednik in

 

-       strokovni aktivi.

        -     programski učiteljski zbor
 

22. člen

 

Pristojnosti učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z zakonom.

 

 

 

4.      Svet staršev

 

 

 

23. člen

 

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

 

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja eno leto, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

(4) Svet staršev:

 

-       predlaga nadstandardne programe,

 

-       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

 

-       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

-       daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelje,

 

-       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

-       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

-       voli predstavnike staršev v svet zavoda,

 

-       lahko sprejme svoj program sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

 

-       samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

 

-       oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja in

 

-       opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

 

IV.    VIRI, NAČIN, POGOJI PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI ZA DELO ZAVODA

 

 

 

24. člen

 

(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

 

(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

 

(3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

 

(4) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

 

 

 

25. člen

 

Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda. V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.

 

 

 

26. člen

 

(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter od donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

 

(2) Zavod se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.

 

 

 

27. člen

 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi za dejavnost zavoda, po predhodni potrditvi sveta zavoda.

 

(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti, krije ustanovitelj in država.

 

 

 

28. člen

 

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

 

 

 

29. člen

(1) Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.

 

(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

 

(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

 

(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

 

 

 

V.      PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

 

 

30. člen

 

(1) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

 

(2) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.

 

(3) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

 

 

 

31. člen

 

(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

 

(2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

 

(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

 

(4) Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.

 

(5) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

 

 

 

32. člen

 

(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

 

(2) V odnosih z Upravo Republike Slovenije za javna plačila in banko podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih določi ravnatelj, z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

 

 

 

VI.    ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

 

 

33. člen

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine proračunskih sredstev, ki so predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

 

 

 

VII.   NADZOR

 

 

 

34. člen

 

(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

 

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

 

 

 

35. člen

 

(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

 

 

 

36. člen

 

Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.

 

 

 

VIII. POSEBNE DOLOČBE

 

 

 

37. člen

 

(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.

 

(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

 

(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

 

 

 

38. člen

 

(1) Zavod ima knjižnico.

 

(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

 

(3) Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Učbeniški sklad vodi knjižničar.

 

(4) Za vse učence, plača prispevek za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

 

 

 

39. člen

 

(1) Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oz. se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

(3) O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

 

 

40. člen

 

(1) Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

 

(2) Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

 

 

41. člen

 

(1) Zavod lahko ima pravila zavoda, ki jih z dvotretjinsko večino članov sprejme svet zavoda.

 

(2) Druge splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

 

IX.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

42. člen

 

Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

 

 

43. člen

 

(1) Svet zavoda mora uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 11. 2. 2010 in sicer tako, da se izvolita dva dodatna predstavnika delavcev v svet zavoda.

 

(2) Članoma sveta zavoda, ki bosta izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.

 

44. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/99 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07).

 

 

 

45. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 0141-1/2010-1

 

Datum: 04. 02. 2010

 

 

 

 

Občina Hajdina

 

Župan Radoslav  Simonič, l. r.

   

 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
 

2. člen

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
   

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.