New Page 2

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) ter sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci na 1. korespondenčni seji dne 21. 7. 2008 Občina Gornji Petrovci objavlja

 

 

P O G O J E

 

 

za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

 

 

I.

 

 

V času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Gornji Petrovci zagotovljena naslednja brezplačna plakatna mesta:

 

 

– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,

 

 

– oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.

 

 

Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.

 

 

Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih in zunaj plakatnih mest, navedenih v tem sklepu, je dovoljeno s soglasjem lastnika.

 

 

Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.

 

 

Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.

 

 

II.

 

 

Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:

 

 

– da zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje,

 

 

– da po poteku volitev odstranijo volilno-propagandni material.

 

 

Kolikor organizatorji volilne kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko podjetje, Pindža d.o.o.

 

 

 

 

 

Št. 007-0004/2008-6

 

 

Gornji Petrovci, dne 21. julija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Gornji Petrovci

 

 

Franc Šlihthuber l.r.