New Page 3

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 46. seji dne 24. 9. 1998 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih cest  v Občini Mislinja

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naselju Mislinja z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Mislinja.

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Mislinja in ceste med naselji v Občini Mislinja in naselji v sosednjih občinah;

– ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v sosednji občini so:

5. člen

Lokalne ceste v naselju Mislinja, kjer je uveden ulični sistem razvrščene v podkategorijo so:

krajevne ceste (LK)

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

pdf Javne poti

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi ulic, trgov, cest in drugih prometnih površin v mestu in naseljih v Občini Slovenj Gradec (Medobčinski uradni vestnik 352-1/83)

9. člen

Ta odlok začne veljati na dan pravnomočnosti pogodbenega prenosa zadevnih gozdnih cest med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Občino Mislinja.

 

Št. 347–002/98

Mislinja, dne 19. decembra 1998.

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.