New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 2. decembra 2010 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

 

V  odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:

-          dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče,

-          Ladka Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče,

-          Matjaž Gruden, Jontezova 9, Velike Lašče,

-          Tatjana Stritar, Velika Slevica 14, Velike Lašče,

-          Majda Kovačič Cimperman, Rašica 70, Velike Lašče.

 

V  odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora se imenujejo:

-          Jakob Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,

-          Franc Debeljak, Male Lašče 24, Velike Lašče,

-          Joško Ahec, Turjak 5, Turjak,

-          Janez Košir, Male Lašče 9, Velike Lašče,

-          Janez Petrič, Na Gmajni 2, Velike Lašče.

 

V  odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:

-          Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,

-          Rok Borštnik, Prilesje 3a, Velike Lašče,

-          Janez Lukančič, Turjak 3, 1311 Turjak,

-          Andrej Stritar, Rašica 24, Velike Lašče,

-          Ivan Levstik, Dvorska vas 18, Velike Lašče.

 

V  odbor za finance se imenujejo:

-          mag. Polona Cvelbar, Male Lašče 7, Velike Lašče

-          Tina Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,

-          Rudolf Rupar, Poznikovo 11, Velike Lašče

-          Martina Truden, Mala Slevica 31, Velike Lašče,

-          Vasja Spindler, Veliki Ločnik 88, Turjak.

 

V  statutarno pravno komisijo se imenujejo:

-          Anton Benjamin Strah, Prilesje 9, Velike Lašče,

-          Tina Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,

-          Franc Debeljak, Male Lašče 24, Velike Lašče,

-          Miriam Lavrič, Dvorska vas 14a, Velike Lašče,

-          Tjaša Dejak, Dolnje Retje 11, Velike Lašče.

 

Stev.: 0301-21/2010

Velike Lašče, dne 2. decembra 2010

 

Zupan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.