New Page 2

Številka: 9000-7/2018-2

Datum: 5.9.2018

 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

24. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 19. septembra 2018, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 13.6.2018 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – rebalans II – predlog, skrajšan postopek (gradivo),

2. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje – predlog, prva obravnava (gradivo),

3. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občinskem prostorskem načrtu občine Gorje – predlog, skrajšani postopek (gradivo),

4. Informacije župana,

5. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan