New Page 2

Številka:

410-0235/2021-17

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), določila Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), ter 17. in 101. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

14.2.2022

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Vabilo na sejo:

24. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo