New Page 2

Na podlagi 98. Člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/0130/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) je Občinski svet občine Brda na 13. redni seji dne 17.4.2012 sprejel

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brda za leto 2011.

Proračun Občine Brda izkazuje v obdobju od 1.1. do 31.12.2011 naslednje podatke:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

ZRP  2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)

6.969.766

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.655.357

70 DAVČNI PRIHODKI

3.945.634

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.427.026

 

703 Davki na premoženje

324.723

 

704 Domači davki na blago in storitve

193.501

 

706 Drugi davki

384

 

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

709.723

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

597.284

 

711 Take in pristojbine

2.328   

 

712 Denarne kazni

2.328

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.833

 

714 Drugi nedavčni prihodki

77.951

 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

29.547

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

417

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

29.130

 

 

 

73 PREJETE DONACIJE

14.223

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

14.223

 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.270.639

 

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

781.618

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

1.489.021

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.201.026

40 TEKOČI ODHODKI

2.049.203

 

400 plače in drugi izdati zaposlenim

326.097

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

52.828

 

402 Izdati za blago in storitve

1.627.310

 

403 Plačila domačih obresti

37.968

 

409 Rezerve

5.000

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

2.065.740

 

410 Subvencija

24.222

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.332.837

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183.770

 

413 Drugi tekoči domači transferi

524.912

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.926.753

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.926.753

 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

159.330

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso proračunski uporabniki

88.996

 

432 Investicijski transferi – proračunskim uporabnikom

70.334

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

-231.261

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

ZRP 2011

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

0

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

73.583

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANEJ KAPITALSKIH DELEŽEV

73.583

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

16.800

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje s svoji lasti

56.783

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-73.583

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

ZRP 2011

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

245.000

50 ZADOLŽEVANJE

245.000

 

500 Domače zadolževanje

245.000

 

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

88.215

55 ODPLAČILA DOLGA

88.215

 

550 Odplačila domačega dolga

88.215

 

 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-148.059

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

156.785

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

231.261

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

259.369

 

 

 

 

2. člen

V letu 2011 je nastal primanjkljaj v višini 148.058,63 Eur, ki vključuje tudi primanjkljaj KS Medana in se pokriva iz presežka prejšnjih let. Skupni presežek, zmanjšan za primanjkljaj iz leta 2011  na dan 31.12.2011 znaša 111.310,37 Eur in se prenaša v leto 2012.

3. člen

Sklad proračunske rezerve občine Brda izkazuje na dan 31.12.2011 sledeče stanje 12.477,23 Eur in se prenaša v leto 2012.

4. člen

Sistem Enotnega zakladniškega računa Občine Brda izkazuje za leto 2011:

Prihodki                                                    735,07 Eur

Odhodki                                                   766,54 Eur

Razlika                                                     - 31,47 Eur

Prenos iz prejšnjih let                                314,82 Eur

Razlika na računu za prenos v leto 2012      283,35 Eur

Razlika v višini 283,35 Eur se prenese na transakcijski račun proračuna kot nadomestilo za vodenje Enotnega zakladniškega računa občine Brda.

5. člen

Sestavni del Odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 4103-03/2012-03

Datum: 17.4.2012 

 

 

Občina Brda

 

Župan Franc Mužič