New Page 1

Št. 478-0019/2012-4

Ob-1280/13

 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen­da na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter v skladu s sprejetim Letnim načrtom ravna­nja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2013, objavlja

2. javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnin v lasti Občine Komenda

1. Ime in sedež prodajalca – organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, tel. 01/72‑47‑400, faks 01/83‑41‑323, e‑pošta: obcina.komenda@siol.net.

2. Opis predmeta prodaje:

Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 989/3, nji­va, v velikosti 626 m2, parc. št. 990/3, njiva, v velikosti 714 m2, parc. št. 1167/2, cesta, v velikosti 1868 m2, parc. št. 1006/2, njiva, v velikosti 2.809 m2, vse 1906 – k.o. Suhadole.

Nepremičnine so skladno z Odlokom o OPPN ob­močja O3 – Gramoznica (Uradne objave Glasila Obči­ne Komenda št. 09/09, 02/11) opredeljene kot stavb­no zemljišče. V naravi je to opuščena gramoznica, delno zasuta z inertnimi odpadki. Zaradi problemov po denacionalizaciji še ni začet postopek komasacije zemljišč, tako da se zgoraj naštete parcele ne pokri­vajo z zakoličbenim načrtom po OPPN. Pridobivanje gradbenih dovoljenj je zato do končane komasacije otežkočeno. Izbrani kupec se bo v prodajni pogodbi obvezal, da bo s kupljenimi zemljišči ažurno in ko­rektno sodeloval v postopku komasacije. Zemljišče je delno že komunalno opremljeno, po OPPN pa je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. Za gradnjo infrastrukture bo z investitorji predvidoma podpisana »Pogodba o opremljanju«, po kateri bodo v zameno za plačilo sorazmernega deleža komunal­nega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi uporab­nega dovoljenja predali občini.

Poteka tudi odkup dovozne poti do območja, ki je speljana še po privatnih parcelah.

Po predhodnem dogovoru je možen ogled razpo­ložljive dokumentacije in zemljišč, prodaja se vrši po načelu videno–kupljeno. Kasnejše reklamacije niso mo­žne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skritih napak.

3. Izklicna cena:

Izklicna cena za nepremičnino znaša 70 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga pla­ča kupec. Višina varščine znaša 10 % ponujene cene, dokazilo o plačani varščini na račun Občine Komenda mora biti priloženo ponudbi. V ceni ni komunalnega prispevka, ki ga bo moral kupec oziroma investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja za svoj objekt poravnati na način, opisan v predhodni točki.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj­višja ponujena cena za m2 zemljišča. Izklicna cena se lahko dviga v intervalih po minimalno 2 €/m2 zemljišča. Ponudnik lahko odda ponudbo za več parcel ali pa le za posmezne parcele (posamezno parcelo), pri čemer ima prednost interesent, ki želi kupiti večji kompleks. Te prednosti ni, če ponudnik za posamezno parcelo (posamezne parcele) za m2 ponudi vsaj 5 % višjo ceno od interesenta za večji kompleks. V tem primeru se interesent za večji kompleks lahko odloči za druge proste parcele (oziroma za drugo prosto parcelo ali del parcele) in ta zemljišča odkupi pod enakimi pogoji, kot jih navaja v svoji ponudbi. Če prostih zemljišč ni več, lahko kupi manjši kompleks ali pa od ponudbe odstopi.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika, pogoji pod ka­terimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

a) pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo pri­speti v zaprti kuverti najkasneje do 18. februarja 2013, do 12. ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbi­ranje ponudb – prodaja nepremičnin«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Slovniji ali v državah Evropske unije, ki pra­vočasno podatke in listine:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo oseb­nega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, tele­fonsko številko, matično številko, davčno številko, tran­sakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;

– pravne osebe priložijo izpis iz sodnega/poslovne­ga registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvi­dno, da imajo sedež v RS oziroma v EU;

– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);

– dokazilo o plačilu varščine, v višini 10 % od iz­klicne cene na račun Občine Komenda, odprt pri Banki Slovenije, št. 01100‑0100002377, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpi­su ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremič­nine poznano.

c) Nepremičnina se prodaja po načelu videno–ku­pljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični­ne umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz­pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpol­njevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb.

h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo iz­veden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premo­ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 18. 2. 2013, ob 13. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, pisarna župana, in sicer:

Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka­zati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom po­nudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem zbiranju ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno ku­pnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Ob­čine Komenda, št. 01100‑0100002377, odprt pri Banki Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo ku­pnine je možno, skladno z zakonom tudi v več obrokih, pri čemer mora kupec zemljišča del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske pravice na premičnini.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bi­stvena sestavina pravnega posla. Občina Komenda bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pra­vice na nepremičnine v zemljiško knjigo po prejemu ce­lotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroške notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega naju­godnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro­daji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začetek postopka prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez ob­razložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varšina v roku 8 dni brez obresti.

8. Podrobnejše informacije

Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Aleksan­dri Plevel, višji svetovalki III ali na tel. 01/72‑47‑409 oziroma po elektronski pošti: sasa.plevel@komenda.si.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na sple­tni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Občina Komenda