New Page 3

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Ur. l. RS, št. 24/92, 29/95, 44/97, 101/13 in 22/14), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 80/16 in 33/17) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 3. redni seji, dne 18.4.2019, sprejel 

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 

1. člen

 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2018; v nadaljnjem besedilu: odlok).

 

2. člen

 

Spremeni se 3. člen odloka, tako da se glasi:

 

»(2) Osnova za določitev površin za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je:

- pri stanovanjskih in počitniških površinah: neto tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinj, kopalnic, shramb in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile;

 - pri poslovnih oziroma proizvodnih površinah: neto tlorisna površina poslovnega oziroma proizvodnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom;

- pri ostalih poslovnih površinah: površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča in nepokrita parkirišča z dovoznimi potmi, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.

(3) Za izračun neto tlorisne površine se upoštevajo uradni podatki o neto tlorisni površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, kot so terase, balkoni ipd. oziroma se jih opredeli na podlagi prijave zavezanca.«

 

3. člen

 

V 4. členu odloka se za prvim odstavkom doda:

 

(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni finančni urad, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom neizterljivosti obračuna in plačila obresti.

 

(3) Finančni urad začne postopek odmere nadomestila na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).

 

(4) Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih prostorskih načrtov, lastnih evidenc in na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča.

 

(5) Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila, skladno s po tem odlokom in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh od nastanka obveznosti oziroma spremembe (vrsto dejavnosti, poslovno ali stanovanjsko površino, spremembo zavezanca).

 

(6) Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti.

 

(7) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso dostopni ali verodostojni, je zavezanec na poziv občine dolžan dati podatke o izmerah, oziroma vse podatke, ki so potrebni za odmero nadomestila, v roku petnajst dni od prejema poziva. Če zavezanec v predpisanem roku ne dostavi podatkov, se mu odmeri nadomestilo na podlagi predpisov,  ki določajo uskladitev pridobivanja podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

(8) Če obveznost ali sprememba za plačilo nadomestila skladno s tem odlokom nastane med letom, se ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, od katerega je sprememba nastala.

 

(9) Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davke.

 

4. člen

 

Črta se 14., 15. in 16 člen odloka.

 

5. člen

 

19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

» Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene, navedene v I. odstavku 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odl. US)«

 

6. člen

 

Dosedanja četrta alineja prvega odstavka 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Občina Lovrenc na Pohorju lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezni v družini, invalidnost itd.), zavezanca oprosti plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrozilo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja eno leto. Zavezanec po poteku tega roka lahko ponovno odda vlogo.«

 

7. člen

 

Spremeni se 21. člen odloka, tako da se glasi:

 

»Oprostitev plačevanja nadomestila po prejšnjem členu tega odloka se uvede na pisno vlogo zavezanca, ki jo mora skupaj z ustreznimi dokazili vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri občinski upravi.

O oprostitvi na podlagi listinskih dokazov odloči Občinska uprava z odločbo.«

 

Oprostitev plačevanja nadomestila iz prve alineje 20. člena tega odloka traja pet let in začne teči od dneva vselitve v stanovanje oz. v stanovanjsko hišo.«

 

8. člen

 

Spremeni se 22. člen odloka, tako da se glasi:

 

»Za kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na davek od premoženja. Postopke izvaja pristojni Finančni urad.«

 

9. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

Številka: 0074-0001/2019

Datum:  18. 4. 2019

 

                                                                  Občina Lovrenc na Pohorju

                                                                Marko Rakovnik, župan