New Page 1

Župan Občine Ljutomer na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 54/99, 59/02 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 8/2004), objavlja  

 

 

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV  V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2009

 

 

1.     Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti za delovanje turističnih društev na področju turizma. 

 

2.     Na razpis se lahko prijavijo turistična društva na območju občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-        da imajo sedež v občini,

-        da so registrirani najmanj eno leto, 

-        da imajo urejeno evidenco o članstvu, 

-        da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo, 

-        aktivnosti na področju turizma,

-        da izvajajo organizirano redno dejavnost.

 

3.     Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav vsak dan v času uradnih ur oziroma na spletni strani www.ljutomer.si.

 

4.     Občina Ljutomer bo za delovanje turističnih društev na področju turizma sofinancirala naslednje delovne vsebine:

a)    ocena prireditev, ki jih TD že realiziralo ter katere še planira izvesti, in so pomembne za promocijo občine in predstavljajo ohranjanje kulturne dediščine, z oceno ali je TD bilo tudi izvajalec prireditev ali samo organizator in koordinator drugih društev v kraju, na občinski ali regijski ravni in na ravni države, 

b)    delovanje turističnega podmladka v okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja TD,

c)     delovanje sekcij v TD, (ansambli, kulturne skupine, folklora itd.),

d)    organizacija in izvajanje čistilnih akcij v kraju,

e)    vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso leto (zelenice, cvetlične grede, obveščevalne table, smerokazi, nastavljanje in vzdrževanje vališč in krmišč za ptice),  f) urejanje in vzdrževanje ter organiziranje obiskov na učnih poteh,

g)    urejanje in vzdrževanje sprehajalnih, kolesarskih in jahalnih stez,

h)    sodelovanje s KS in drugimi društvi v kraju ali v občini,

i)      izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe,

j)     izvajanje ali sodelovanje na drugih ekoloških akcijah (razen čistilnih akcij) v kraju ali skupno z drugimi TD, ki so skupno organizirana,

k)    šolanje in izpopolnjevanje kadrov v turizmu, 

l)      sodelovanje in promocija kraja na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine.

 

5.     Predlagatelji morajo posredovati:

-        v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo, 

-        v okviru razpisne dokumentacije, natančen opis programa, ki mora biti finančno ovrednoten po 1. točki razpisa,

-        izpolnjevanje pogojev pod 3. točko razpisa s fotokopijami dokazil.

 

6.     V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem sistemu v skladu z Merili za oceno programov na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur. l. RS št. 54/99, 59/02 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 8/2004). 

 

7.     Rok za prijavo na razpis je 31. januar 2009 na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, ali jo do tega dne oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba številka 108, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2009«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasne oddane. Nepravočasno in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

8.     Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za leto 2009 znaša 10.199 €.

 

9.     Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev.

 

10.   Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02584-90-52 (Aleš Vaupotič).

 

                                                                                                Župan Občine Ljutomer:

Franc Jurša, l.r.