New Page 2

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Ur. l. RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93, 25/96 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 18/98 in 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 21. seji, dne 4. septembra 2000, sprejel

 

O D L O K

o zazidalnem načrtu za del stanovanjske cone s - 35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru

 

I. UVODNA DOLOČILA

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za del stanovanjske cone S-35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru, ki ga je izdelal URBIS d.o.o., Maribor pod številko delovnega naloga 30-010-ZN/2000 v maju 2000.

 

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.

 

A/ TEKSTUALNI DEL

1. obrazložitev pogojev za posege v prostor

2. odlok o zazidalnem načrtu

3. pogoji in soglasja k zazidalnem načrtu

4. analiza hrupne obremenjenosti

 

B/ GRAFIČNI DEL

1. izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine

    Maribor M 1: 5000

2. katastrska situacija M 1: 500

3. rušitvena situacija M 1: 500

4. ureditveno - količbena in prometna situacija M 1: 500

5. situacija obstoječih in predvidenih komunalnih naprav M 1: 500

6. prerez sever - jug M 1: 500

7. načrt gradbenih parcel M 1: 500

 

II. MEJA OBMOČJA

 

3. člen

Območje zazidalnega načrta je na vzhodu omejeno s hitro cesto, na zahodu sega do Makedonske ulice, na jugu ga omejuje Stražunski gozd; parc.št.; 2660/5, 2660/2 ,2669/1, 2669/2, 3000/2, 2658/1, 2668, 2658/5, 2658/6, 2659/2, 2658/7, 2657/1, 2657/2, 2658/3, 2666, 2660/1, 2659/1, 2664, 2665, 2670/2, 2663, 2662, 2661, 2658/2, 2670/1, 2660/3, 3009/4, 2656, 2660/4 in del parcele 2818/12, 2815/1, 3009/1, 3000/1, vse k.o. Maribor - Pobrežje.

 

III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE

 

4. člen

Dejavnosti v območju

Obravnavano območje, ki je sestavni del stanovanjske cone S-35, ima pretežno stanovanjsko funkcijo. Izjema je severni del, kjer se prenovijo obstoječi objekti in se namenijo stanovanjski, storitveni in gostinsko-trgovski dejavnosti.

 

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

 

•  prostorsko organizacijo (razporeditev objektov in odprtih prostorov)

•  maksimalne horizontalne gabarite in dopustne višine predvidenih objektov

•  namembnost objektov in odprtih prostorov

•  smeri glavnih dostopov in dovozov

 

6. člen

Rušitve

Zaradi izvajanje zazidalnega načrta je predvidena rušitev dotrajanih pritličnih objektov na južnem delu območja. To so objekti na sledečih parcelnih številkah: 2665, 2664, 2663, 2662 in 2661 - Makedonska ulica 37, 37a, 39, 39a in 39b.

Rušitve so razvidne iz grafične priloge - rušitvena situacija.

 

7. člen

Prenova

Prenovijo se naslednji objekti: Makedonska 35 in Makedonska 33.

Obstoječemu objektu na Makedonski 33 se prizida požarno stopnišče na severni strani, objektu na Makedonski 35 se prizidajo pomožni prostori na vzhodni strani in trgovski objekt na zahodni strani. Gabariti prizidkov so razvidni iz grafičnega dela zazidalnega načrta.

 

8. člen

Novogradnje:

 

• južno od obstoječih objektov je predvidena izgradnja stanovanjskega objekta v obliki črke L.

• južno od predvidenega stanovanjskega objekta je predvidena izgradnja treh nizov vrstnih hiš (34

   objektov), orientiranih v smeri sever - jug.

• na zahodni strani območja ob Makedonski ulici je predvidena izgradnja garaž za stanovalce vrstnih hiš

  - dva objekta: severni objekt ima 18 garažnih boksov, južni objekt pa 16 garažnih boksov.

 

IV. UREDITEV POSAMEZNIH OBJEKTOV

 

9. člen

a) Makedonska 33 (objekt C)

Objekt se prenovi, na severni strani se mu prizida požarno stopnišče.

Objekt se nameni stanovanjsko-storitveni dejavnosti. Predvidi se samski in študentski dom s pralnico v kletni etaži.

Vhodi v objekt so na zahodni strani iz dvorišča.

Maksimalna tlorisna velikost prizidka je podana v ureditveno-količbeni situaciji, z možnimi odstopanji +/- 1 m.

Maksimalna etažnost prizidka je enaka obstoječemu objektu. Možna je izvedba dvokapne strehe z možnostjo izkoriščenja mansarde.

Maksimalna etažnost objekta je: P+4+M.

 

b) Makedonska 35 (objekt B)

Objekt se prenovi, na vzhodni strani se mu prizidajo pomožni prostori, na zahodni strani se mu prizida trgovina z živili.

Objekt se nameni gostinsko _ trgovski dejavnosti. Severni del objekta se preuredi v pekarno.

Vhodi v objekt so iz dvorišča na zahodni strani, kjer se uredi tudi gostinski vrt.

Maksimalna tlorisna velikost prizidka je podana v ureditveno _ količbeni situaciji, z možnimi odstopanji +/- 1 m.

Maksimalna etažnost prizidkov : P

 

c) Stanovanjski objekt

Objekt je novogradnja in je lociran južno od obstoječih objektov. Vzhodni del objekta je orientiran v smeri sever-jug, zahodni del pa v smeri vzhod-zahod in ima na zahodnem delu poudarek (zvišanje objekta v tem delu).

Objekt se nameni stanovanjski dejavnosti: stanovanja za starejše osebe, varovana stanovanja, dom za ostarele ali večstanovanjski objekt. V višjem, poudarjenem delu je možna gostinska oz. storitvena dejavnost v pritličju in zdravstvena dejavnost za potrebe stanovalcev objekta.

Vhodi v objekt so s severne strani.

Streha objekta je ravna ali v naklonu do 20 stopinj.

Maksimalna tlorisna velikost objekta je podana v ureditveno - količbeni situaciji, z možnimi odstopanji +/- 1 m.

Maksimalna etažnost objekta : P+4 v zahodnem poudarjenem delu, ostalo P+2. Objekt je možno v celoti ali delno podkletiti. V kleti je variantno možna izgradnja podzemne garaže za potrebe stanovalcev.

 

e) Garaže

Objekta sta novogradnji, locirana ob Makedonski ulici od koder je uvoz in izvoz v garaže.

Objekta se namenita pokrivanju potreb stanovalcev vrstnih hiš. Za eno stanovanjsko enoto je namenjeno eno parkirno mesto. Severni objekt ima predvidenih 18 garažnih boksov, južni objekt pa 16 garažnih boksov. Skupna kapaciteta je 34 parkirnih mest.

V garaži je možno vgraditi mehanizem za dvonivojsko parkiranje in s tem v določenem delu ali v celoti podvojiti število parkirnih mest.

Strehe objektov so ravne ali v naklonu do 20 stopinj.

Maksimalna tlorisna velikost objektov je podana v ureditveno-količbeni situaciji, z možnimi odstopanji +/- 1 m.

Maksimalna etažnost objekta je: P

 

V. FAZNOST

 

10. člen

Zazidalni načrt je možno realizirati v sledečih zaključenih fazah:

1. faza

- izgradnja stanovanjskega objekta

2. faza

- izgradnja prvega niza vrstnih hiš in pripadajoče garaže

3. faza

- izgradnja drugega niza vrstnih hiš

4. faza

- izgradnja tretjega niza vrstnih hiš in pripadajoče garaže

Medsebojno časovno zaporedje faz ni določeno in je odvisno od možnosti in potreb investitorjev.

 

VI. PROSTE IN ZELENE POVRŠINE

 

11. člen

Za povezavo med objekti je potrebno urediti pešpoti, ki so vzporedne zazidavi, povezave v smeri sever-jug se občasno razširijo, tam se predvidi tudi ustrezna zazelenitev (drevesa). Poti so tlakovane, od individualnih vrtov jih ločujejo zidci.

Znotraj strnjene zazidave so individualni vrtovi, ki so ograjeni, javne zelenice pa so na vzhodni strani območja, kjer je potrebno urediti dve otroški igrišči in zelenice, ki se intenzivno zazelenijo z drevjem.

Parkirišča morajo biti opremljena z zelenicami in drevjem.

Intenzivna vegetacija ob hitri cesti se kot protihrupna zaščita dopolni in na jugu poveže s Stražunskim gozdom.

Severno - vzhodni vogal območja je sestavni del zelenega pasu Z-13/1 in ostaja nepozidan. Tam so športna igrišča, ki ostanejo v uporabi za celotno naselje.

 

12. člen

Parcelacija

Posamezni objekti imajo svoja funkcionalna zemljišča, ki so potrebna za vzdrževanje objekta.

Skupna funkcionalna zemljišča so javno dostopna in prehodna :

FS1: - utrjena pot, ki pripada prvemu nizu vrstnih hiš

FS2: - utrjena pot in zelenica, ki pripada drugemu nizu vrstnih hiš

FS3: - utrjene poti, ki pripadajo tretjemu nizu vrstnih hiš

FS4: - uvoz, ki pripada garažam

Skupna funkcionalna zemljišča vseh objektov predstavljajo rekreacijske površine in otroška igrišča in so namenjena celotnemu novemu naselju.

Vsa funkcionalna zemljišča in skupna funkcionalna zemljišča so razvidna iz načrta gradbenih parcel.

 

VII. PROMET

 

13. člen

Motorni promet

Predvideni objekti se prometno navezujejo na Makedonsko ulico, ki je dvosmerna. Iz nje sta dva uvoza do garaž namenjenih stanovalcem vrstnih hiš. Dostop v notranjost območja je dovoljen le za intervencijo in dostavo. Makedonska ulica in dovozni cesti do garaž se uredijo v širini 6 metrov, z obojestranskim hodnikom za pešce v širini 1.6 m.

Za potrebe avtobusnega prometa se obstoječe obračališče ob Makedonski 35 rekonstruira v postajališče, na koncu Makedonske ulice, ob izteku Belokranjske ulice pa se predvidi novo obračališče.

Mirujoči promet

Parkirni prostori za stanovalce vrstnih hiš se zagotovijo z izgradnjo garaž, kjer se zagotovi 1 parkirno mesto na stanovanjsko enoto. Uvoz in izvoz iz garaž je na Makedonsko ulico. Dodatna parkirna mesta soParkirna mesta za stanovanjski blok so predvidena na dveh parkiriščih (lega parkirišč severno in zahodno od objekta). Možna je izgradnja dodatne garaže v kletnem delu stanovanjskega objekta.

Parkirišča za obstoječe objekte so predvidena v severnem delu območja.

Potrebno število parkirnih mest mora zadostiti zahtevi 1,1 PM/ stanovanjsko enoto + 10 % za obiskovalce. Od skupnega števila parkirišč je najmanj 5% predvidenih za invalidne osebe.

Kolesarski promet

Celotno območje je odprto za kolesarski promet.

Peš promet

Celotno območje je prehodno in javno dostopno. Peš promet ob cestah poteka po pločnikih, ki so z dvignjenim robnikom ločeni od motornega prometa in minimalne širine 1.6 metra, v notranjosti območja pa po tlakovanih poteh. Z jugo-zahodnega roba območja poteka sprehajalna pot mimo otroških igrišč do športnih površin.

 

VIII. VARSTVO OKOLJA

 

14. člen

Varstvo zraka

Ureditveno območje je po Odloku o varstvu zraka na območju mestne občine Maribor (MUV, št. 13/98) razvrščeno v III. območje onesnaženosti.

Kot vir ogrevanja za nove objekte je predvidena uporaba zemeljskega plina.

Varstvo pred požarom

Zaradi možnosti intervencije gasilcev morajo biti intervencijske poti minimalne širine treh metrov, potekati morajo na utrjeni površini z nosilnostjo osne obremenitve 10 ton. Dograditi je potrebno hidrantno omrežje in zagotoviti zadostne količine požarne vode za gašenje požara.

Varovanje voda

Meteorne in fekalne vode naj bodo speljane v obstoječo kanalizacijo. Vodo iz parkirišč naj se odvaja preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj. Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v ustreznem odmiku od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. V kolikor ti odmiki niso doseženi, je potrebno vodovod ustrezno zaščititi.

Po Odloku o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV, št. 19/98 in 23/98) se območje nahaja izven vodovarstvenih pasov.

Varstvo pred hrupom

Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95) in Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 66/96) spada ureditveno območje v II. stopnjo varstva pred hrupom. Upoštevati je potrebno tudi Odlok o varstvu pred hrupom na območju občine Maribor (MUV 14/94) Ravni hrupa ne smejo presegati zakonsko dovoljenih stopenj.

Analiza hrupne obremenjenosti je pokazala, da so mejne ravni hrupa prekoračene, in zato je potrebno pred izgradnjo novega naselja postaviti protihrupni zid dolžine 116,5 m in višine od 2.6 do 3.6 m.

Varstvo zelenih površin

Pri urejanju zelenih površin je potrebno upoštevati Odlok o urejanju zelenih površin na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 6/98 in 9/98).

 

IX. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

 

15. člen

Pri gradnji in rekonstrukciji objektov morajo biti prestavljeni oz. zgrajeni naslednji komunalni vodi:

Kanalizacija

Predvidi se mešan sistem kanalizacije.

Čez celotno območje, ki je predvideno za pozidavo, poteka obstoječa kanalizacija, ki jo je potrebno prestaviti ob zahodni rob pozidave. Za potrebe novega naselja je potrebno zgraditi kanalizacijo, ki se bo navezovala na prestavljen zbirni kanal oz. na obstoječ kanal v Belokranjski ulici in nanjo priključiti vse objekte.

Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. Zagotoviti je potrebno minimalne horizontalne in vertikalne varnostne razdalje med predvideno kanalizacijo in vodovodom. V primerih, ko ni mogoče upoštevati navedene varnostne razdalje, je potrebno predvideti ustrezno tehnično zaščito vodovodnega cevovoda.

Vodovod

Obstoječ vodovodni cevovod LŽ DN 80 poteka v Makedonski ulici.

Za potrebe celovite vodoskrbe območja se izvede rekonstrukcija obstoječega cevovoda z LŽ DN 100 ter zgradijo odcepni cevovodi LŽ DN 100 v krožnih navezavah.

Elektrika

Oskrba zazidalnega območja z električno energijo je predvidena iz nove trafo postaje. Predvidi se visoko napetostni dovod iz obstoječe TP v Belokrajinski ulici do nove tipske TP predvidene moči 400 kVA. Zgradi se ustrezen nizkonapetostni razvod od nove TP do objektov.

Plin

Za potrebe novega naselja je potrebno zgraditi primarno plinovodno omrežje v Belokranjski in Makedonski ulici ter razvodno omrežje kot krožno zanko po internih dovoznih poteh znotraj območja pozidave.

Ogrevanje

Vsi večstanovanjski objekti na območju bodo ogrevani iz ene skupne kotlovnice na območju ali priključeni na kotlovnico izven območja.

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se uredi ob vseh internih cestah in parkiriščih in je napajana iz nove TP.

CA TV

Objekti se priključijo na obstoječe omrežje.

Odstranjevanje odpadkov

Zbiranje in odvoz odpadkov je potrebno organizirati v skladu z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Maribor ( MUV št.6/92 ).

Za stanovalce vrstni hiš se predvidijo zbirna mesta za odpadke ob garažah.

 

16. člen

Obveznosti investitorja

Investitor mora v času gradnje organizirati gradbišče tako, da ne bodo motene bivalne funkcije obstoječih objektov ( dostop, odvoz, smeti).

 

X. KONČNE DOLOČBE

 

17. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Maribor.

 

18. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, inšpektorat RS za okolje in prostor- izpostava Maribor.

 

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvenem načrtu dela soseske S-35 Pobrežje (MUV 6/83) v delu območja ki ga ureja ta odlok.

 

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 35005/00018/2000 0901 VL

Maribor, 4. september 2000

 

                                                                                Župan

                                                                                 Boris Sovič, univ. dipl. inž. el., s. r.