New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007 in 45/2014) je Občinski svet Občine Makole na svoji 10. redni seje, dne 20.04.2016, sprejel 

 

SKLEP

O POTRDITVI CEN IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

 

1. člen

Občinski svet Občine Makole potrjuje cene storitev javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v višini kot so prikazane v Elaboratu za oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki ga je pripravila Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. aprila 2016.

 

2. člen

Potrdijo se naslednje cene storitev javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

 

·       cena storitve: 0,7100 €/m3 (brez DDV)

·       omrežnina (brez DDV):

vodomer

faktor

na mesec

DN ≤ 20

1

2,9284 €

20 < DN < 40

3

8,7852 €

40 ≤ DN < 50

10

29,2840 €

50 ≤ DN < 65

15

43,9260 €

65 ≤ DN < 80

30

87,8520 €

80 ≤ DN < 100

50

146,4200 €

100 ≤ DN < 150

100

292,8400 €

150 ≤ DN

200

585,6800 €

 

Potrdi se subvencija za ceno storitve v višini 46,69% in omrežnino v višini 38,49%, ki velja za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

 

·       cena storitve z upoštevano subvencijo: 0,3785 €/m3 (brez DDV)

·       omrežnina z upoštevano subvencijo (brez DDV):

vodomer

faktor

na mesec

DN ≤ 20

1

1,8013 €

20 < DN < 40

3

5,4038 €

40 ≤ DN < 50

10

18,0126 €

50 ≤ DN < 65

15

27,0189 €

65 ≤ DN < 80

30

54,0378 €

80 ≤ DN < 100

50

90,0629 €

100 ≤ DN < 150

100

180,1259 €

150 ≤ DN

200

360,2518 €

 

2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

 

·       cena storitve: 1,0400 €/m3 (brez DDV)

·       omrežnina (brez DDV):

vodomer

faktor

na mesec

DN ≤ 20

1

5,9252 €

20 < DN < 40

3

17,7756 €

40 ≤ DN < 50

10

59,2520 €

50 ≤ DN < 65

15

88,8780 €

65 ≤ DN < 80

30

177,7560 €

80 ≤ DN < 100

50

296,2600 €

100 ≤ DN < 150

100

592,5200 €

150 ≤ DN

200

1.185,0400 €

 

Potrdi se subvencija za ceno storitve v višini  41,51% in omrežnino v višini 79,73%, ki velja za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

 

·       cena storitve z upoštevano subvencijo: 0,6083 €/m3 (brez DDV)

·       omrežnina z upoštevano subvencijo (brez DDV):

vodomer

faktor

na mesec

DN ≤ 20

1

1,2010 €

20 < DN < 40

3

3,6031 €

40 ≤ DN < 50

10

12,0104 €

50 ≤ DN < 65

15

18,0156 €

65 ≤ DN < 80

30

36,0311 €

80 ≤ DN < 100

50

60,0519 €

100 ≤ DN < 150

100

120,1038 €

150 ≤ DN

200

240,2076 €

 

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 5. 2016.

 

Št. 900-3/2016-21

Makole, dne 20. aprila 2016

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan