New Page 1

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 56/98, 59/99 -odločba US, 61/99 - odločba US in 89/99 - odločba US) 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/9 odločba US,45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95, 9/96 - odločba US, 44/96 odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 odločba US, 74/98 IN 59/99 - odločba US) in na osnovi 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99), je občinski svet Občine Nazarje na svoji 19. redni seji, dne 14. 12. 2000 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2000

1. člen

V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2000 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 6/2000) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Proračun Občine Nazarje za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:

 

A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

v SIT

I.

Skupaj prihodki

630.966.000,00

II.

Skupaj odhodki

493.118.804,00

III.

Proračunski presežek (primanjkljaj)

137.847.196,00

B)

Bilanca finančnih terjatev in naložb

 

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

5.006,804,00

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

129.854.000,00

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

- 124.847.196,00

VII.

Skupni presežek (primanjkljaj)

13.000.000,00

C)

Račun financiranja

 

VIII.

Zadolževanje proračuna

 

IX.

Odplačilo dolga

13.000.000,00

X.

Neto zadolževanje VI11 .—IX.

- 13.000.000,00

XI.

Zmanjšanje (povečanje) sredstev na

računih (VII.-X)

 

 

2. člen

Vsi ostali členi Odloka o proračunu občine Nazarje za leto 2000 ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

 

Številka: 062-02/99-19

Nazarje, dne 14. 12. 2000

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.