New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odločba US, 120/06-0dločba US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo št. 4/2006) je Občinski svet Občine Brda na 2. redni seji dne 25.11.2014 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1.

S tem sklepom se ukinjata kot javno dobro nepremičnini parc. št. 1778/2 v izmeri 20 m2  in parc. št. 1778/3 v izmeri 18 m2 obe k.o. Kojsko.

 

2.

Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata  imeti značaj javnega dobra in postaneta lastnina Občine Brda.

 

3.

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  4781-09/2014-02

Datum: 25.11.2014

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan