New Page 1

Št. 322-11/2010 0403                                                                              Ob-2593/10

Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2010

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v Občini Krško in so, v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa, izvajali naslednje aktivnosti:

1. Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v Občini Krško in regiji.

2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:

– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju,

– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic,

– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,

– organizacija oziroma izvajanje raznih ocenjevalnih natečajev, povezanih z urejenostjo kraja,

– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna.

3. Urejanje turistične infrastrukture:

– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, kolesarskih poti,

– postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije in ostale turistične infrastrukture.

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene.

6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju delovanja TD.

7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.

8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov itd.).

9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.).

10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, videokasete, CD, DVD, spletne strani, spominki itd.).

11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,

– so registrirani in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti in programov na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost, s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet prijave na ta razpis.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe več kot 50% sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posameznih kategorij. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev. Vrednost posameznih kategorij:

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev je 25.000 EUR na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij, konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

V. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:

1. prijavni obrazec,

2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje,

3. pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2009,

4. pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2009 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih programskih aktivnostih,

5. pregleden vsebinski program dela društva za leto 2010,

6. pregleden finančni načrt za program dela društva v letu 2010 (prihodki, odhodki), ovrednoten po posameznih programskih aktivnostih,

7. pregledno vsebinsko poročilo za vsako posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebinski opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti itd.) in finančno poročilo z ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, ki so predmet javnega razpisa,

8. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,

9. podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 18. 5. 2010, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD 2010».

VII. Odpiranje in obravnava vlog

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti, na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si , v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si , v času uradnih ur.

Občina Krško