New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Ur. Objave slovenskih občin št. 8/07) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 5. izredni seji dne, 09.09.2010 sprejel

 

SKLEP

O BREZPLAČNEM PRENOSU PARCELE POTREBNE ZA IZGRADNJO GASILSKEGA DOMA PGD HRAŠENSKI VRH

 

I.

V katastrski občini 216 Hrašenski-Rački Vrh se je evidentirala nova parcela številka 160/5 v lasti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. 

 

II.

Meja se je evidentirala s ciljem brezplačnega prenosa omejene parcele v last Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v skladu s 16.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

 

III.

Po vknjižbi lastninske pravice za parcelo št. 160/5 k.o. Hrašenski-Rački Vrh  v korist Občine Radenci, bo le ta brezplačno prenesla omenjeno parcelo v korist PGD Hrašenski Vrh za potrebe izgradnje gasilskega doma.

 

IV.

Po vknjižbi lastninske pravice v korist PGD Hrašenski Vrh, Občina nima več finančnih obveznosti pri izgradnji doma.

 

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 7113-00001-9/2010

Datum: 10. 09. 2010

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK