New Page 2

Številka:

410-0101/2020

Občina:

Občina Bloke

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Bloke

Predlagatelj:

Župan Občine Bloke

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 — ZUJF in 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 — uradno prečiščeno besedilo, 14/13 — popr., 101/13, 55/15 — ZFisP in 96/15 — ZIPRS1617 in 13/18) in Statut Občine Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/17- UPB1)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Bloke

Datum:

8.12.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

10. redna seja Občinskega sveta Občine Bloke

Besedilo:

gradivo