New Page 2

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

I

Cena komunalnih storitev - odvoza komunalnih odpadkov v tipiziranih zabojnikih in za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda v Občini Podčetrtek se določi v višini:

I. Odvoz odpadkov

a) 625,00 SIT/mesec za gospodinjstva;

b) 312,50 SIT/mesec za gospodinjstva z največ dvema članoma;

c) 312,50 SIT/mesec za lastnike stanovanjskih objektov, vinskih kleti in počitniških objektov, katerih lastniki nimajo stalnega bivališča v teh objektih, izvzeti so občani Občine Podčetrtek, ki plačujejo samo za en objekt.

II. Cena za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

– 67,05 SIT/m3.

II

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 06202-131/2000

Podčetrtek, dne 28. novembra 2000.

Župan

Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.