New Page 2

 

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), v zvezi s prvo alineo 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 8. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 25. redni seji, dne 16.12.2005 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

 

1. člen

 

 

24. člen se spremeni in na novo glasi:

 

 

Za zazidljiva oziroma nezazidana stavbna zemljišča iz 3. člena tega odloka se vzpostavi evidenca in se z obračunom prične s prejetjem naslednjega prostorskega plana.

 

 

2. člen

 

 

Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in začne veljati osmi dan po objavi.

 

 

Številka: 423-06/2005-25rs

 

 

Datum: 16.12.2005

 

 

Podžupan Občine Trnovska vas:

 

 

Franc Pukšič, dipl.ing.str., l.r.