New Page 2

Številka:

600-15/2018-4-(47/10)

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Kranj

Zakonska podlaga:

41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj), 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 27. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) in 22. člen Statuta Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 - UPB1)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Kranj 

Datum:

1.6.2018

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

39. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Besedilo:

gradivo