New Page 2

 

Občina Tolmin na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin in na podlagi Dopolnitve pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

 

ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI POSOJILIH ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

 

 

V OBČINI TOLMIN V LETU 2005

 

 

1.Skupen znesek razpisanega posojila iz sredstev Nove KBM d.d. in občinskega proračuna znaša 100.000.000,00 SIT. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do izteka proračunskega leta.

 

 

2. Namen posojil:

 

 

Prosilci morajo pridobljena posojilna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v občini, in sicer za naslednje upravičene stroške:

 

 

- nakup zemljišča,

 

 

- nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,

 

 

- nakup opreme – osnovnih sredstev.

 

 

 

 

 

Posojila so prednostno namenjena dejavnostim, ki zagotavljajo nova ali ohranjajo obstoječa delovna mesta, ki so energetsko varčna in ne onesnažujejo okolja, ki dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva, ki dosegajo višjo kvaliteto proizvodov in storitev in ki zagotavljajo visoko stopnjo donosnosti.

 

 

3. Za posojila s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo:

 

 

- samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano dejavnost,

 

 

- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevek za pridobitev statusa samostojnega podjetnika oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja,

 

 

- mala podjetja (po Zakonu o gospodarskih družbah).

 

 

Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostor oziroma mesto investicije mora biti na območju občine Tolmin.

 

 

4. Vsebina vloge:

 

 

Prosilec mora v vlogi podati osnovne podatke o dejavnosti oz. podjetju, višino zaprošenega posojila s subvencionirano obrestno mero, opis in vrednost investicije, finančni načrt pokrivanja investicije ter ostale podatke, skladno z navodili za pripravo vloge. Navodila za pripravo vloge lahko prosilci dvignejo na Občini Tolmin in na Območni obrtni zbornici v Tolminu, objavljena pa so tudi na spletni strani: www.obcina.tolmin.si.

 

 

5. Prosilec mora vlogi priložiti:

 

 

- registracijske listine oziroma dokazila, da je v postopku pridobitve statusa samostojnega    podjetnika ali ustanavljanja podjetja.

 

 

6. Posojilni pogoji:

 

 

- obrestna mera TOM + 0,1% (nominalna, letna, spremenljiva, vezana na TOM-subvencija je že vključena),

 

 

- doba vračanja 3 do 5 let (moratorija ni),

 

 

- višina posojila do 50%  predračunske vrednosti,

 

 

- prosilec mora sam zagotoviti 25% upravičenih stroškov investicije,

 

 

- zavarovanje: poroštvo zavarovalnice, hipoteka, depozit.

 

 

- Ostali posojilni pogoji so po veljavnih določilih Nove KBM d.d..

 

 

7. Vlogo pošljite priporočeno po pošti ali dostavite osebno na naslov: Občina Tolmin, Padlih borcev  2, Tolmin. Prvo odpiranje vlog bo komisija opravila v mesecu aprilu 2005.

 

 

8. Komisija za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva bo prispele vloge obravnavala enkrat mesečno. Komisija bo sprejela sklep o dodelitvi posojil do petnajstega v mesecu za vloge prispele do seje komisije, prosilcem pa bodo sklepi posredovani v 8 dneh po sprejemu.

 

 

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. št.: 05/381-95-18 (Janja Bičič).

 

 

  

 

 

Ernest Kemperle

 

 

župan Občine Tolmin