New Page 2

 

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/2002), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS ŠT. 110/02 in 47/2004), 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV št. 22/2000 in 28/2003) in 1. alineje 10. člena Statuta Občine Ruše (MUV št. 5/99 in 18/2000) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 23. redni seji, dne 22. decembra 2005, sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ruše

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ruše znaša 0,0739 SIT/m2. Nova vrednost točke velja od 1. januarja 2006 dalje.

 

 

2. člen

 

 

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 423-06-006/2005

 

 

Datum: 23. december 2005

 

 

Župan Občine Ruše

 

 

Vili Rezman, prof., s. r.