New Page 3

Na podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006) in 116. člena poslovnika Občinskega sveta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006) je Občinski svet občine Markovci na 23. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA

OBČINSKEGA SVETA OBČINE MARKOVCI

 

1. člen

            V poslovniku Občinskega sveta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006) se  v prvem odstavku 23. člena številka 7 nadomesti s številko 10.

            Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po elektronski pošti; če tako s pisno izjavo naroči prejemnik, pa lahko tudi po pošti v fizični obliki na papirju.«

 

2. člen

            V prvem odstavku 63. člena se črta besedilo »in gospodarsko infrastrukturo«.

            V drugem odstavku se črta besedilo »in gospodarske infrastrukture«.

 

3. člen

V tretjem odstavku 67. člena se za besedo »sprejem« doda besedilo »predlog statuta občine in poslovnik sveta,«.

 

4. člen

            V prvem odstavku 77. člena se za besedo »vsebovati« doda besedilo »pravno podlago,«, beseda »uvod,« pa se črta.

            V drugem odstavku se beseda »Uvod« nadomesti z besedo »Obrazložitev«.

 

5. člen

V prvem odstavku 79. člena se beseda »sedem« nadomesti z besedo »deset«.

 

6. člen

Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki glasi:

»(1) Zaključni račun obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.

(2) Zaključni račun sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odlokov.«

 

7. člen

V drugem odstavku 99. člena se beseda »rednem« nadomesti z besedo »skrajšanem«.

 

 

8. člen

V drugem stavku prvega odstavka 109. člena se črta beseda »poroča«, za besedo »uprave« pa se doda besedilo »poda pisno poročilo«.

 

9. člen

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci začnejo veljavi petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007/2006-4

Datum:   3. 12. 2009

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC, s.r.