New Page 1

Na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98), 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o. ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče 

 

1. člen 

 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 73/10, 6/12 in 62/12) se v 2.a členu doda novi odstavek, ki se glasi:

“Občina Turnišče, neposredno po vključitvi občine v skupni sistem oskrbe s pitno vodo, v skladu s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, imenuje podjetje Varaš, družba za komunalne storitve d.o.o. za pogodbenega izvajalca javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. zaradi izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, vzdrževanja in obnove vodo-preskrbovalnih objektov in naprav, na celotnem oskrbovalnem območju občine.”

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 20/2016-13R

Turnišče, dne 16. junija 2016

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.