Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV št. 12/99, 18/00) je Občinski svet občine Rače-Fram na svoji 9. redni seji, dne 21. oktobra 2003, sprejel
 
ODLOK
 
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor
 
 
1. člen
 
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 11/93, 18/00). V nadaljevanju PUP.
 
2. člen
 
6. člen se dopolni in spremeni tako, da se črta 2. alineja.
 
3. člen
 
31. člen se spremeni in dopolni tako da se doda nov odstavek, ki glasi:
 
 
Na območju športno rekreacijske cone v opuščeni gramoznici Rače je možna ureditev zbirnega centra za kosovne odpadke z izgradnjo spremljajočih objektov.
 
4. člen
 
36. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda nov odstavek, ki glasi:
 
 
Na območju opuščene gramoznice v Račah je možna ureditev zbirnega centra za kosovne odpadke z izgradnjo spremljajočih objektov.
 
5. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/9-20no vidiš pol pa t03-79
Datum: 27. oktober 2003