New Page 2

Številka: 03230-5/2016

Datum:   3.11.2016

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(Medobčinski uradni vestnik,  št. 22/10)

 

sklicujem

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

ki bo v četrtek, 10. novembra 2016, ob 17.00

 

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (gradivo);

3. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 (gradivo);

4. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 (gradivo).

5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ. dipl. prav., župan